Com tributen les assegurances de vida?

Saps quina és la fiscalitat de les assegurances de vida? Coneixes com tributen i quines són les qüestions que has de tenir en compte de cara a la declaració de la renda? Aquí t’explicarem tots els detalls pel que fa al cas

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

El primer que cal tenir en compte amb relació a les assegurances de vida és que la seva tributació varia en funció de com apareix el contribuent en el contracte.

Dit d’una altra manera, és rellevant en matèria d’impostos determinar si un és el prenedor de l’assegurança, o sigui, el qui paga la prima; si és l’assegurat, és a dir, sobre qui recau el risc, i, finalment, si és el beneficiari, el qui rep la prestació.

Depenent de cadascun d’aquests perfils, l’assegurança de vida tributarà en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o en l’Impost de Successions i Donacions.

Tot seguit detallarem les diferents casuístiques que es poden donar en matèria tributària quan tenim una assegurança de vida. Vegem-ho.

En el cas que el prenedor de l’assegurança de vida sigui el mateix que el beneficiari, la tributació correspon a l’IRPF. És una de les casuístiques més comunes. N’és un exemple aquella persona que ha contractat una assegurança de vida pensant en el seu futur per poder rebre una prestació de cara a la jubilació. La tributació, en aquest cas, variarà entre el 19% i el 23% en funció de la quantitat de diners que hi hagi en el moment de retre comptes amb l’Agència Tributària.

En aquest punt val la pena recordar quins són els tipus d’assegurança de vida que hi ha, per conèixer amb més detall quin ens convé.

D’una banda hi ha el vida estalvi, que està pensat per complementar la pensió pública. El prenedor abona unes primes i se li ofereix una rendibilitat determinada amb un risc reduït. Amb un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES), la manera més còmoda de contractar aquest tipus d’assegurances, podrem obtenir una renda vitalícia (una renda mensual per a tota la vida) i aprofitar els seus avantatges fiscals.

El PIES és una eina d’estalvi a futur que, com passa amb el pla de pensions, té una limitació màxima d’aportacions de 8.000 euros l’any. D’altra banda, 240.000 euros és el màxim que es pot acumular en un producte pensat, com ja hem comentat, per acabar cobrant una renda mensual per a tota la vida.

La clau en el vida estalvi rau en com un té previst rescatar la seva assegurança. Si ho fa en forma de capital, haurà de donar compte a Hisenda de les diferències entre el que ha rebut en qualitat de prestacions i totes aquelles primes aportades. Si s’opta per la renda vitalícia, el rendiment net serà el resultat d’aplicar a la quantitat que es rebi cada mes un percentatge que es calcula en funció de l’edat que tingui el beneficiari quan comença a rebre la renda.

Com que una de les preocupacions creixents entre els ciutadans és quant cobraré quan em jubili, recentment s’ha posat en marxa un simulador de jubilació amb l’objectiu d’aclarir alguns dels dubtes que es puguin tenir quan es pensa en la vida després de la retirada professional. Aquesta eina duu a terme un càlcul en funció d’una sèrie de variables que el mateix interessat facilita i aporta una estimació molt precisa dels diners que necessitarem per viure la vida que hem planificat i de la manera que volem. El resultat d’aquest exercici obre els ulls a molts sobre les necessitats d’estalvi per al futur.

Hi ha, d’altra banda, un altre tipus d’assegurança de vida, el vida risc, que consisteix en pòlisses que el beneficiari rep quan el prenedor de l’assegurança mor. La prima que paga qui contracta aquest tipus d’assegurança varia en funció dels diners que vol que rebi el beneficiari, una quantitat que no pot ser rescatada però sí modificada.

En tots dos casos hi ha importants avantatges fiscals si es rep capital d’una assegurança de vida. Per exemple, en cas de mort de l’assegurat, quan els beneficiaris siguin el cònjuge, un ascendent o un descendent de l’assegurat, es pot aplicar una reducció de 9.195,49 euros (1.530.000 pessetes) en l’Impost de Successions i Donacions.

És precisament en aquest últim impost esmentat –Successions i Donacions– on tributen les assegurances en què el qui paga no és el qui se’n beneficia. Depenent de qui sigui l’assegurat, la tributació estarà prevista dins de Successions (quan hi ha hagut un decés) o a Donacions (quan és entre vius).

Es tributa en l’Impost de Donacions en el cas que prenedor i assegurat no coincideixin. Es pagarà a l’Agència Tributària pels diners que ens ha donat una altra persona. Per exemple, és el cas d’una persona que contracta una assegurança per si el seu cònjuge mor, per poder donar uns diners al seu fill. 

A més del PIES, com ja hem vist, hi ha altres modalitats d’estalvi que també ens poden semblar interessants. D’una banda tenim el pla de pensions. Un dels aspectes més destacables d’aquest producte rau en la seva fiscalitat, atès que l’estalvi que es realitza mitjançant les aportacions periòdiques, limitat a un màxim de 8.000 euros anuals o un 30% de les rendes netes del treball, és deduïble en la seva totalitat en la declaració de la renda.

Una altra de les eines d’estalvi que ens pot semblar atractiva és l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (AIELT). Cal destacar d’aquest producte que no tributa pels rendiments que s’obtenen, sempre que la inversió es mantingui almenys cinc anys i no se superin els 5.000 euros per any i per persona.

 

També et pot interessar:

Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

Assegurança d’estalvi vs. primes de vida risc: què em convé?

 

Tens algun dubte?
D
David

Quin tipus de fiscalitat tenen les assegurances d'amortizació d'hipoteca del tipus Seviam Obert?

Vidacaixa

Hola David,
La fiscalitat d'aquestes assegurances depèn de la contingencia causada. Cal tenir en compte que el primer beneficiari és l'entitat bancaria que ha realitzat el prèstec.En cas que existeixi remanent (diferència entre el capital rebut i les primes satisfetes), la situació és la següent:
En cas de que es produeixi una defunció, tributaria a través del impost de successions i donacions si és persona física, i a través del Impost de Societats si es tracta d’una persona jurídica.
En cas d'invalidesa absoluta i permanent, el prenedor de la pòlissa (beneficiari del remanent) tributarà com a rendiment del capital mobiliari.

Hi ha hagut un error, intenta-de nou
Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip