Quines condicions exigeix el subsidi per a majors de 52 anys i com sol·licitar-lo

L’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2019, del 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, va propiciar que el subsidi per a gent gran —que fins aquell moment només podia gaudir-se des dels 55 anys en endavant— es rebaixés i ara estigui habilitat des que es compleixen els 52.

Entre les característiques principals d’aquest subsidi, cal destacar:

 • El sol·licitant ha de complir una sèrie de requisits, com estar desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació durant un mes com a mínim després que s’esgoti la prestació, haver cotitzat per jubilació almenys 15 anys i tenir 6 anys de cotitzacions per desocupació i trobar-se en un dels supòsits següents:
  • Haver esgotat, com ja hem dit, la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
  • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (ha d’haver treballat a l’estranger com a mínim 12 mesos en els últims sis anys en països que no pertanyin a la Unió Europea i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació).
  • Ser alliberat de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació.
  • Haver estat declarat plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial com a conseqüència d’un expedient de revisió per millora d’una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total per a la professió habitual.
  • Estar en situació legal d’atur i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat per atur, almenys, entre 90 i 359 dies.
 • La quantia és del 80 % de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), la taula anualitzada es pot consultar aquí. Aquest any està fixada en 430,27 euros mensuals.
 • La base mínima de cotització queda fixada en el 125 % (anteriorment era del 100 %), que es podrà percebre fins que es compleixi l’edat ordinària de jubilació si no es troba feina.

Novetats i millores

Encara que bàsicament és similar a l’anterior subsidi que ja existia, aquest incorpora algunes novetats que afavoreixen el receptor, com, per exemple:

 • Els beneficiaris podran cobrar la totalitat de l’ajut encara que hagin treballat amb jornada parcial (prèviament, els que accedien aquesta ajuda des d’un cessament laboral a temps parcial, percebien la quantia proporcional a la jornada realitzada).
 • La durada de l’ajuda augmenta fins a l’edat legal de jubilació, quan abans se suprimia en el moment en què el beneficiari arribava als requisits per accedir a qualsevol modalitat de jubilació, la qual cosa acostumava a comportar pensions més baixes.
 • Com hem vist, l’edat d’accés es redueix a 52 anys i s’elimina la condició de tenir-lo en el moment del fet causant per poder accedir-hi (si es tenen menys anys, però des d’aquest moment està inscrit de manera ininterrompuda com a demandant d’ocupació es podrà sol·licitar quan compleixi els 52).
 • S’inclou la cotització per a la jubilació, de manera que les cotitzacions realitzades tindran efecte tant per calcular la base reguladora de la pensió de jubilació i percentatge aplicable en qualsevol de les seves modalitats.
 • Es manté, això sí, el mateix límit de rendes, fixat en el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), la qual cosa significa que el beneficiari ha d’acreditar que les seves rendes anuals no excedeixen els 712,50 euros mensuals.

Guia per sol·licitar-lo

Si una persona compleix tots els requisits ha de presentar la sol·licitud corresponent acudint a l’oficina d’ocupació que li correspongui, a qualsevol oficina de registre públic o a través d’Internet en la pàgina del SEPE.

La documentació necessària per demanar el subsidi és:

 • Model oficial de sol·licitud de subsidi per atur degudament emplenat.
 • Acreditar la identitat mitjançant DNI o passaport.
 • Document bancari que reculli el número de compte del futur beneficiari i on s’ha d’ingressar la prestació.
 • Justificant de rendes, només en el cas que el SEPE ho sol·liciti, de cara a demostrar que les rendes del sol·licitant no excedeixen els 675 euros mensuals.

La documentació es pot presentar durant els 15 dies hàbils següents després de complir el termini d’espera d’un mes o bé després d’acreditar la situació legal d’atur per haver cessat involuntàriament en una feina.

Un cop concedida la prestació, el beneficiari la rebrà mitjançant abonament bancari entre els dies 10 i 15 del mes següent a què correspongui l’import.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo