Què és un fals autònom i a quina indemnització té dret?

Recentment, el concepte de fals autònom ha estat esmentat als mitjans de les principals cadenes televisives. Això és degut, fonamentalment, al fet que han tingut lloc diverses sentències que determinen en més mesura l’abast d’aquest concepte. De la mateixa manera, ha quedat concretada la possibilitat que hi hagi indemnització compensatòria en alguns casos concrets.

Si creus que tu o algú del teu voltant es troba en aquesta situació, t’aconsellem que continuïs llegint. És molt probable que aquí trobis informació d’una gran rellevància que no coneixies.

Què és exactament un fals autònom?

Per entendre aquesta qüestió cal partir d’una idea fonamental. La diferència entre un treballador per compte d’altri i un treballador per compte propi (o autònom) és evident. Això no obstant, durant els darrers anys ha sorgit un nou tipus de “contractació” especial, que es pot dir que se situa en una espècie d’àrea grisa dins de l’esmentada diferenciació.

Ens estem referint, precisament, al fals autònom, que es podria definir com el treballador per compte propi que, en realitat, encaixa en la figura del treballador per compte d’altri. És a dir, es tractaria d’aquell empleat al qual se li està aplicant un marc normatiu que no li correspon, el dels autònoms.

D’aquesta manera, tot i estar sotmès al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, en realitat exerceix les seves tasques com si fos un empleat per compte d’altri. Això es demostra en el fet que compleix els termes següents:

  • Dependència: Es treballa sota les instruccions i ordres de l’empresari.
  • Alienitat: Consisteix en el fet que l’empleat rebrà la seva retribució de manera garantida independentment dels resultats de l’empresa.
  • Retribució: Consisteix en la recepció del pagament per part d’una companyia en forma de salari.

Com pots saber si ets un fals autònom?

A partir del que s’ha dit pot aparèixer un dubte fonamental, i és el de saber si tu mateix ets o no un fals autònom. Davant aquesta qüestió, cal que et facis tres preguntes essencials:

  • Treballes fent servir eines que han estat totalment proporcionades per una empresa? Si la resposta és sí, és possible que siguis un treballador per compte d’altri. I és que estàs complint una de les característiques pròpies dels empleats que no treballen pel seu compte.
  • Compleixes un horari en un lloc de treball determinat assenyalat per un tercer? Aquesta pregunta és fonamental. I és que si la resposta és afirmativa, gairebé es pot afirmar amb total seguretat que, encara que siguis autònom, ho ets de manera falsa, ja que la teva feina és pròpia dels treballadors per compte d’altri.
  • Tries quant guanyaràs o et sotmets a unes tarifes determinades per l’empresa? Si hi ha una companyia que determina quant guanyaràs en funció del que ells considerin, cal que entenguis que molt possiblement ets un treballador per compte propi disfressat d’autònom.

Què és un autònom dependent?

Enfront de la figura del fals autònom, que és il·legal, n’hi ha una de completament legal i en certa manera semblant. Estem parlant dels autònoms dependents. La seva definició (que està plenament recollida a l’Estatut dels Treballadors com a figura jurídicament reconeguda) és molt senzilla. Es pot dir que un autònom dependent és el que presta serveis predominantment a una mateixa persona jurídica o física, de la qual rep almenys el 75% dels ingressos.

És a dir, es tracta d’aquell autònom que és habitualment contractat per una mateixa empresa o professional, de manera que mantenen una relació molt estreta. Com hem dit, es tracta d’una figura completament legal i que no s’ha de confondre amb el cas dels falsos autònoms.

Ara bé, certament, l’autònom dependent ha de complir certs requisits per ser considerat com a tal (en cas contrari, també seria un fals autònom). Ens estem referint, entre altres qüestions, al fet que:

  • Percep una retribució variable.
  • Disposa de les seves pròpies eines i desenvolupa la feina on ell decideix.
  • Està sotmès a condicions diferents de les pròpies dels treballadors per compte d’altri.
  • No exerceix la seva activitat amb altres autònoms de manera conjunta mitjançant societats.

Li correspon alguna indemnització, a un fals autònom?

La raó principal per la qual un empresari tria tenir els seus empleats en forma d’autònoms és per estalviar-se les contribucions a la Seguretat Social. És a dir, l’ocupador sotmet els seus propis empleats al RETA, malgrat que això no és correcte, per tal de no haver de pagar les contribucions que se li podrien exigir en altres casos.

Això fa que la situació sigui considerada plenament com un frau de llei en què s’està perjudicant directament el fals autònom, el qual, segons l’activitat que desenvolupa, hauria de ser protegit i contractat com a empleat per la companyia. Heus aquí on podria entrar en joc una indemnització per fals autònom.

Així, a més de les possibles multes que l’Administració pot aplicar a l’empresari, també el mateix autònom té la capacitat de sol·licitar una indemnització per acomiadament improcedent. També podria reclamar la readmissió com a empleat per compte d’altri.

En tot cas, té el dret d’exigir el pagament de les vacances, hores extres i quantitats corresponents al mínim marcat pel seu conveni col·lectiu. És a dir, un autònom que hauria d’haver estat contractat com a empleat per una empresa, pot exigir a aquesta companyia que li compensi tot allò de què no ha pogut gaudir per culpa de la situació irregular.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo