Què és un autònom col·laborador i quan cal cotitzar mitjançant aquesta figura?

La figura de l’autònom col·laborador es va incorporar a la normativa laboral espanyola per facilitar a les petites i mitjanes empreses la contractació de familiars. Com és lògic, aquests són els qui coneixen millor les interioritats del negoci i, a més, suposen un estalvi de salaris per al propietari de l’empresa, ja que els diners es queden justament a la família.

Això no obstant, si tens un negoci i vols contractar un autònom sota aquesta modalitat o si t’han ofert un contracte d’aquest tipus, cal que sàpigues que hi ha diversos requisits. Igualment, quan ets donat d’alta en aquesta figura laboral tens una sèrie de drets i obligacions. T’ho explicarem tot a continuació.

Què és un autònom col·laborador?

És una figura del Règim Especial de Treballadors Autònoms a la qual et pots acollir si ets familiar directe del propietari de l’empresa per a la qual treballaràs.

S’entén com a tal els de primer o segon grau. És a dir, pares, fills, cònjuge o germans respecte al primer, i avis, nets o cunyats amb relació al segon. A més, pots ser-ho per consanguinitat, adopció o afinitat.

Però, a més, per acollir-te a aquesta modalitat de contractació cal que compleixis altres condicions:

  • Has de treballar habitualment en el negoci. És a dir, no podràs acollir-t’hi si només ho fas de manera esporàdica.
  • Has de conviure a la mateixa casa o ser dependent del titular de l’empresa.
  • No pots estar donat d’alta com a professional per compte d’altri.
  • Cal que tinguis, almenys, 16 anys. Els menors d’aquesta edat, segons l’Estatut dels Treballadors, no poden dur a terme cap activitat laboral, ni tan sols per als seus familiars.

Un cas especial és el de les parelles de fet. Fins a l’any 2015 es va permetre que fossin autònoms col·laboradors. Tanmateix, aquell any es va promulgar la Llei de Foment del Treball Autònom, que derogava aquesta opció. Per tant, actualment, les parelles de fet no es poden acollir a aquesta figura.

També constitueixen una excepció els autònoms societaris que desenvolupen la seva feina a través de la seva societat limitada. Aquests no poden contractar autònoms col·laboradors, llevat que disposin del 50% de les accions de l’empresa.

Quines són les obligacions dels autònoms col·laboradors?

Si et contracten sota aquesta modalitat, tindràs obligacions fiscals diferents de les d’altres autònoms. Per a l’Agència Tributària, estaràs equiparat als treballadors per compte d’altri. Això vol dir que només hauràs de fer una declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Dit d’una altra manera, no hauràs de presentar declaracions trimestrals d’IRPF ni d’IVA.

En canvi, per a l’Institut Nacional de la Seguretat Social seràs un autònom més i et reconeixerà les mateixes prestacions que a aquests. En aquest sentit, t’interessarà saber que no tindràs dret al subsidi per desocupació que cobra un treballador per compte d’altri. Però sí que podràs cobrar l’anomenat atur d’autònoms quan hagis cotitzat un mínim de 12 mesos.

D’altra banda, cal que sàpigues que l’empresari que et contracta també té unes obligacions legals respecte a tu. Les més importants són les següents:

  • Pagar les teves cotitzacions a la Seguretat Social. Pel que fa a aquestes, té unes bonificacions que t’explicarem més endavant.
  • Fer-te una nòmina mensual pel teu sou d’acord amb el conveni laboral en què estiguis inclòs. Això no obstant, aquest requisit no és imprescindible en el cas que el teu ocupador sigui el teu cònjuge. En aquest cas, no cal que et faci nòmina, ja que els ingressos es poden considerar conjunts.
  • Anotar degudament en la seva comptabilitat les partides destinades al teu sou i cotitzacions. En aquest sentit, com veurem, pot desgravar com a despeses deduïbles aquests imports.

Avantatges dels autònoms col·laboradors

El principal avantatge per a tu, si et contracten mitjançant aquesta figura, és que treballaràs per a un familiar, amb l’estabilitat que això et permetrà. Com és lògic, si l’empresa va malament, el propietari del negoci acomiadarà abans altres treballadors que a tu, sempre que compleixis les teves obligacions.

Respecte a altres autònoms també tindràs l’avantatge que t’hem esmentat abans: no estaràs obligat a fer declaracions trimestrals d’IRPF ni d’IVA.

Per la seva banda, el titular de l’empresa també té avantatges en contractar-te. La principal rau en les cotitzacions que ha de pagar per tu. Concretament, tindrà una bonificació en aquestes del 50% durant els primers 18 mesos que et tingui contractat. I en els sis següents aquesta bonificació es reduirà al 25%.

Així mateix, la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va establir un altre avantatge per al propietari de l’empresa. Consisteix en la bonificació del 100% en la teva quota de contingències comunes durant 12 mesos.

Per acollir-s’hi, cal que et contracti indefinidament i et mantingui en plantilla, almenys, sis mesos més del que duri la bonificació. Igualment, l’empresa no pot haver tingut acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors a la teva contractació.

Com et pots donar d’alta en aquesta figura?

Donar-se d’alta com a autònoms col·laboradors és molt senzill, fins i tot més que fer-ho com a autònoms normals. Perquè, a diferència d’aquests, no has de fer tràmits a l’Agència Tributària, n’hi ha prou que els facis a la Seguretat Social.

Respecte a aquesta última, caldrà que presentis el teu Document Nacional d’Identitat, el Llibre de Família i una còpia de l’alta fiscal de l’empresa per a la qual treballaràs. Juntament amb aquesta documentació, hauràs d’omplir l’imprès TA.0521/2.

Aquest és, justament, la sol·licitud d’alta com a autònom familiar col·laborador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. I també et servirà per tramitar qualsevol variació en el teu estat laboral i fins i tot la baixa.

En conclusió, la figura de l’autònom col·laborador està pensada per facilitar la contractació de familiars per part de les empreses. Per a aquestes, suposa comptar amb algú de confiança, alhora que redueixen els seus costos laborals i fins i tot obtenen bonificacions. En canvi, si ets tu el contractat, tindràs una nòmina mensual, pagaran les teves cotitzacions i estaràs obligat a presentar menys declaracions a l’Agència Tributària que un autònom titular. Per si tot això no fos prou, és molt senzill donar-se d’alta en aquesta figura laboral.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo