Què és l’ajuda familiar i com es pot sol·licitar

L’ajuda familiar és una prestació del SEPE de 451,92 euros al mes per a desocupats que ja hagin esgotat la seva prestació, o bé per a aturats sense dret a la prestació pel fet de no haver cotitzat almenys 360 dies a la Seguretat Social, en qualsevol dels dos casos amb famílies al seu càrrec.

Aquesta quantia de 451,92 euros d’ajuda familiar es cobra durant 18 mesos, renovant-la cada semestre, si bé els aturats menors de 45 anys que van esgotar una prestació de mínim sis mesos, o els més grans de 45 anys que van esgotar una prestació d’un mínim de quatre mesos, poden allargar l’ajuda familiar fins a dos anys, mentre que els més grans de 45 anys que van esgotar una prestació de sis mesos o més poden allargar l’ajuda familiar fins a 30 mesos.

Ajuda familiar després d’esgotar l’atur

En el cas que s’hagi esgotat la prestació contributiva i es tinguin responsabilitats familiars, es té dret a percebre l’ajuda familiar un cop transcorregut un mes després d’haver acabat de cobrar l’atur i estant inscrit com a demandant d’ocupació. En aquest cas, cal sol·licitar-la abans que hagin transcorregut 15 dies hàbils després d’aquest mes, conegut com a “mes d’espera”.

Les responsabilitats familiars no solament es refereixen a tenir fills menors de 26 anys, o més grans si són discapacitats, sinó que es considera, també, si el o la demandant de l’ajuda familiar conviu amb un cònjuge que depèn econòmicament d’ell o d’ella.

Per accedir a l’ajuda familiar per esgotament de la prestació distributiva, no es pot disposar de rendes superiors a tres quartes parts del salari mínim interprofessional (SMI), la qual cosa, el maig del 2021, vol dir no percebre més de 712,50 euros mensuals. Tampoc es pot superar aquest llindar de renda en la mitjana d’ingressos mensuals de la unitat familiar en el seu conjunt (sumats tots els ingressos de tots els membres de la família i dividits entre els membres que siguin).

És a dir, si el sol·licitant no cobra res després d’esgotar l’atur, el seu cònjuge no hauria de cobrar més de 1.425 euros al mes si viuen sols, o més de 2.137,5 euros si tenen un fill, per tenir dret a cobrar la prestació de 451 euros.

Si no es compleixen aquestes condicions un cop transcorregut aquest mes d’espera després d’haver esgotat la prestació, o l’ajuda es denega pel fet de superar aquests llindars de renda o per no tenir responsabilitats familiars en aquell moment, es pot sol·licitar l’ajuda familiar en qualsevol moment abans que transcorri un any si canvien les circumstàncies; per exemple, davant el naixement d’un fill o la pèrdua de la feina del cònjuge.

Es donen dues situacions particulars que afecten l’ajuda familiar: si l’últim contracte abans de percebre l’atur va ser a temps parcial, el SEPE no paga la totalitat dels 451,92 euros, sinó la part proporcional a les hores treballades. O sigui, si aquest últim contracte ha estat a mitja jornada, l’ajuda familiar seria de la meitat. L’altra situació excepcional és que el demandant tingui dret al subsidi per a més grans de 52 anys, ja que en aquest cas cobraria aquest subsidi en comptes de l’ajuda familiar.

Ajuda familiar per a aturats sense dret a prestació

Els desocupats que no tinguin dret a atur pel fet de no haver cotitzat almenys 360 dies a la Seguretat Social també tenen dret a percebre l’ajuda familiar de 451,92 euros fins i tot si no tenen responsabilitats familiars, i en funció dels mesos cotitzats:

  • Si s’han cotitzat 3, 4 o 5 mesos (en els últims sis anys), es podrà cobrar l’ajuda dels mateixos mesos que s’hagin cotitzat, i sempre que es tinguin responsabilitats familiars (fills menors de 26 anys, o més grans si són discapacitats, i/o cònjuge, sempre que els ingressos familiars estiguin per sota dels llindars comentats més amunt).
  • Si s’han cotitzat més de sis mesos (però, evidentment, menys de 12, ja que a partir de 12 es tindria dret a atur i, després, a l’ajuda familiar, com hem descrit més amunt), es cobraran 6 mesos d’ajuda encara que no es tinguin responsabilitats familiars, i 21 mesos si se’n tenen.
  • En aquest cas, s’aplica també la part proporcional de l’ajuda si l’últim contracte va ser a temps parcial.

El nom de l’ajuda familiar en aquest cas és “subsidi per pèrdua d’ocupació” o “subsidi per cotització insuficient”. Cobrar-lo implica perdre les cotitzacions acumulades, per la qual cosa moltes famílies decideixen esperar a trobar feina i acumular almenys els sis mesos que donen dret fins a 21 mesos d’ajuda familiar, o arribar a l’any per tenir dret a atur i posteriorment a l’ajuda familiar.

L’ajuda familiar se sol·licita durant els 15 dies següents al cessament de la feina, un cop el o la demandant s’ha inscrit al SEPE com a tal i ha subscrit el Compromís d’Activitat a la mateixa oficina de l’atur; un compromís que es basa, fonamentalment, a buscar feina de manera activa i acceptar les col·locacions adequades que se li proposin.

Passos necessaris per cobrar l’ajuda familiar

L’ajuda familiar en qualsevol dels dos casos comentats, tant per esgotament de l’atur com pel fet de no tenir dret a aquest per haver cotitzat entre 3 i 12 mesos a la Seguretat Social, es tramita des del SEPE, tant electrònicament (a través de la seva seu electrònica) si es disposa de DNI electrònic (el facilita la Policia), certificat digital o “Cl@ve PIN”, com físicament demanant cita prèvia a qualsevol de les seves oficines.

També és possible sol·licitar l’ajuda familiar completant el formulari de presol·licitud per Internet, encara que no es disposi de certificat digital, o fins i tot per telèfon, a través del número 91 273 83 83, si es té la sort que la línia no estigui saturada.

Per cursar la sol·licitud, cal omplir aquest formulari consignant la situació compatible amb l’ajuda respecte a les rendes i les càrregues familiars, així com presentar documentació identificativa de tots els membres de la unitat familiar i acreditació de la situació de desocupació (habitualment, un certificat d’empresa). Al cap de 15 dies, el SEPE comunica per escrit al domicili del demandant si s’ha concedit o no el subsidi i la quantia.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo