Què és el certificat de pensions?

El certificat de pensions és un document que et permet conèixer les prestacions que has percebut i, a més, acredita si actualment ets titular o no d’una prestació pública. És molt important que disposis d’aquest document, ja que, moltes vegades, el sol·liciten entitats privades i públiques per dur a terme certes operacions.

Certificat de pensions: Quin n’és el contingut?

Aquest document es caracteritza per ser molt complet i detallat. En un únic document, pots conèixer la informació següent:

 • Certificat resumit de les prestacions. En aquest fitxer s’indica quines prestacions estàs percebent, és a dir, la seva tipologia, sense afegir-hi cap més informació.
 • Certificat desglossat de les prestacions. Hi podràs visualitzar totes les prestacions i un desglossament detallat de cadascuna. És el certificat que interessa més a la majoria de les persones, ja que inclou tots els detalls de cada prestació.
 • Certificat de prestacions sense imports. En aquesta part del document, s’indiquen les prestacions que perceps i la seva data d’inici, però no es mostren els imports. A la pràctica, aquesta part del certificat no se sol mirar, ja que, quan se sol·licita el document, interessa la renda anual.
 • Certificat d’IRPF. Aquí es recullen les retencions que practica la Seguretat Social prenent com a base l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. És molt útil per fer la declaració de la renda i comprovar que les quantitats són correctes.
 • Certificat de revaloració de les pensions. En aquesta part del certificat hi figura la informació relativa a la revaloració de la pensió (quantitat, mètode de revaloració, dates, etc.).
 • Certificat de pensions de baixa o suspeses. En aquest document es recull l’historial de les pensions que s’han donat de baixa (orfandat, viduïtat, etc.) o s’han suspès.
 • Certificat negatiu de pensions. Serveix per acreditar que actualment no ets titular de cap pensió.
 • Certificat per a beneficiaris de deduccions. Aquest certificat et servirà per acreditar que ets beneficiari d’algun tipus de deducció de cara a la declaració de la renda.

Com es poden sol·licitar els certificats de pensions?

Els avenços tecnològics s’estan implantant de manera progressiva en l’Administració pública i, a més, d’una manera senzilla i ràpida. Per això, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ja disposa d’un sistema per mitjà del qual pots obtenir els certificats de pensions, entre altres informes i documents. Això és molt important, ja que l’atenció presencial a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha disminuït considerablement arran de la pandèmia generada per la COVID-19.Per obtenir el certificat que acrediti les prestacions o pensions que has rebut o reps, tan sols cal que disposis de la certificació digital, és a dir, DNI o certificat digital. Has d’accedir al web de “La teva Seguretat Social” com a “Interessat” i clicar a “Veure la teva pensió” per descarregar-te el certificat que vulguis. El certificat és un fitxer en PDF que pots tant imprimir com desar a l’ordinador per a futures consultes o per fer-lo servir quan ho creguis convenient.En el cas que no disposis de certificat digital, tens l’opció de sol·licitar el teu document per una altra via: fes clic a “Sol·licitud de certificats”. En aquest cas, el tràmit és més entretingut, ja que hauràs d’imprimir el formulari, emplenar-lo i enviar-lo per correu ordinari. La Tresoreria de la Seguretat Social t’enviarà el certificat pel mateix mitjà a la teva adreça habitual.Si cap de les dues vies explicades s’ajusta a les teves necessitats i preferències, també pots sol·licitar el document per SMS. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Per fer-ho, cal que introdueixis el DNI, el número d’afiliació a la Seguretat Social i el telèfon. Si la Seguretat Social té registrat el teu telèfon a la seva base de dades, t’enviarà un SMS amb un codi perquè l’insereixis al web i puguis accedir directament al certificat.

Aspectes que cal tenir en compte

Pel que fa a l’ús, la manera d’obtenir-lo i la seva validesa, cal que tinguis en compte un seguit de factors molt importants:

 • Aquest document té plena validesa, és a dir, és completament oficial. El fitxer en PDF, així com les còpies que necessitis, contenen el CEA (Codi Electrònic d’Autenticitat). Aquest codi demostra l’autenticitat plena del document.
 • És molt recomanable que obtinguis aquest certificat, ja que te’l demanaran a l’hora de tramitar una hipoteca, subscriure un contracte d’arrendament o accedir als nombrosos beneficis dels quals gaudeixen els pensionistes. El certificat recull l’import que perceps, el tipus, la data d’inici, etc.
 • El procés per obtenir-lo és el que s’ha explicat més amunt i, a més, no cal que aportis cap documentació o informació addicional. Les dades de la Seguretat Social estan creuades amb les de la resta de l’Administració i, per tant, la informació és vàlida i correcta. No hi haurà necessitat de provar cap altra qüestió.
 • És important tenir en compte que en aquest certificat no s’hi inclouen les prestacions econòmiques especials (per incapacitat temporal, maternitat, paternitat, etc.).
 • En el cas que resideixis a l’estranger i no disposis del certificat digital per obtenir el certificat de pensions, hauràs de contactar amb la TGSS per veure de quina manera pots obtenir-lo. En aquest tipus de casos, també pots signar un poder notarial i, posteriorment, compulsar-lo perquè una persona en nom teu pugui sol·licitar el certificat electrònicament o de manera presencial.

L’obtenció d’un certificat de pensions és important. Aquest document et servirà per acreditar davant qualsevol organisme públic o entitat privada si ets titular o no d’una pensió pública. A més, un cop l’obtinguis, ja serà definitiu.

Això no obstant, si es produeix cap variació en la teva situació, quedarà totalment reflectida en la propera sol·licitud, ja que les dades es van actualitzant de manera automàtica.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo