El meu primer pla de pensions: què haig de tenir en compte?

Un pla de pensions és un instrument molt eficaç per poder estalviar a llarg termini i poder complementar en el futur la pensió de jubilació. En un context en què la caiguda en la natalitat està provocant canvis demogràfics importants, cal tenir present que, al llarg del temps, la quantia d’aquesta pensió perdrà poder adquisitiu en relació amb el creixement de l’economia, per la qual cosa, per gaudir d’una jubilació tranquil·la i sense ensurts, el més adequat és treballar activament per generar un volum d’estalvi suficient.

Els plans de pensions són una de les millors opcions per afavorir aquest estalvi. Segons les dades de l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco) corresponents a finals de novembre del 2021, els plans de pensions individuals registren una rendibilitat mitjana anual del 7,9% a un any. Això no obstant, és convenient tenir en compte alguns elements abans de decantar-se per un d’aquests productes, ja que actualment es comercialitza un ampli ventall de plans de pensions que tenen diferents focus d’inversió.

Per què convé invertir en un pla de pensions

Els plans de pensions ofereixen un seguit d’avantatges molt importants als seus partícips, com per exemple:

  • Des del punt de vista fiscal, gaudeixen d’una sèrie de beneficis, com ara certes deduccions fiscals per l’import aportat en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici en què es duen a terme les aportacions. Per al 2022, la quantitat màxima anual per desgravar està fixada en 1.500 euros o en el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • La flexibilitat en les aportacions que es duguin a terme, les quals es poden efectuar periòdicament o amb caràcter extraordinari.
  • La seva liquiditat, atès que és possible cobrar un pla de pensions si es produeixen alguns fets rellevants, com ara una malaltia greu del partícip o d’un familiar directe, per mort, per diferents causes d’invalidesa i, per descomptat, després d’arribar a la jubilació. A més, a partir de l’any 2025 serà possible rescatar les aportacions amb més de 10 anys d’antiguitat.
  • El partícip pot traspassar la seva inversió en qualsevol moment d’un pla de pensions a un altre sense haver de pagar cap impost per la rendibilitat que s’hagi obtingut fins llavors.
  • Des del punt de vista de la transmissió de l’herència, cal tenir present que els plans de pensions tributen com a rendiments del treball en el moment en què es cobren, i no per successions en el moment de la mort.

Què cal valorar

Una de les primeres coses que cal tenir presents a l’hora d’escollir un pla de pensions és que s’adapti a les necessitats i al perfil de risc del partícip. No és el mateix ser jove i tenir tota una vida laboral per endavant que trobar-se a prop de l’edat de jubilació. Com tampoc ho és ser conservador i tenir una certa aprensió a les inversions de risc que estar disposat a una mica més de volatilitat sota la promesa de poder aconseguir una rendibilitat més gran. Per regla general, com menys edat del partícip, més oportú és decantar-se per un pla de pensions amb un risc més gran, mentre que com més gran s’és, convé ser més conservador, pensant en la posterior fase de desacumulació financera que s’acostuma a produir durant la jubilació.

En aquesta línia, també és molt important tenir en compte la situació econòmica personal, especialment en relació amb la solvència, és a dir, la relació que hi ha entre els ingressos mensuals que es generen i els deutes i altres passius que se suporten. Cada etapa en la vida d’una persona té unes necessitats diferents que afecten la realitat econòmica dels partícips (la compra d’una casa, el naixement d’un fill, el finançament d’un viatge de llarga durada, una malaltia…). Al mercat hi ha plans de pensions, anomenats de cicle de vida, que es van adaptant automàticament en funció de l’horitzó de cobrament, de manera que són més proclius a la renda variable en les seves etapes inicials i més partidaris de la renda fixa a prop de la jubilació.

Un altre element molt important a l’hora d’escollir un pla de pensions és la seva rendibilitat. Per analitzar-la, és convenient revisar la cartera d’inversions que té i comparar els seus resultats amb altres plans de pensions amb un perfil de risc semblant. Com que es tracta d’un producte pensat per al llarg termini, el més adequat és fixar-se en les rendibilitats anuals i no en les mensuals. A més, per comprendre millor les plusvàlues que es poden esperar, cal conèixer també les comissions que suporta el pla de pensions, com la de gestió (que s’abona a l’entitat gestora per administrar el patrimoni del producte) i la de dipòsit (que correspon a la feina de l’entitat dipositària), ja que poden tenir una influència decisiva en la rendibilitat final.

Pel que fa a les aportacions, cal avaluar quina quantitat anual és possible invertir en un pla de pensions, d’acord tant amb la situació de solvència personal i el marc fiscal com amb la manera en què li agradaria viure al partícip un cop entri en el període de jubilació, en el qual haurà de complementar la seva pensió amb l’estalvi que hagi pogut generar al llarg de la seva vida laboral.

Des del punt de vista dels administradors del pla de pensions, convé informar-se de qui són aquests gestors, ja que són els responsables de prendre les decisions d’inversió. En aquest sentit, pot ser molt oportú recórrer a l’assessorament professional que pot oferir un expert per avaluar quin producte s’ajusta millor a les necessitats del seu client, tenint en compte la seva situació actual i la que podria tenir en el futur, un cop abandoni la vida laboral.

Hi ha hagut un error, intenta-de nou
Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip