Quines són les diferències entre un pla de pensions i un fons d’inversió

Vols saber quines són les diferències entre un pla de pensions i un fons d’inversió? Aquí trobaràs tota la informació per saber quina d’aquestes dues eines pot ser més interessant per a tu.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Què és un pla de pensions? És una eina d’estalvi per al futur, que presenta importants avantatges fiscals i l’objectiu de la qual és complementar la pensió pública de jubilació. Enric Fernández, Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank, explica que “les aportacions les recuperarem el dia que ens jubilem i les podem recuperar també de manera anticipada sota determinades circumstàncies”, que és el que es coneix com rescatar el pla de pensions. Les aportacions estan limitades a 8.000 euros anuals, sense que aquesta quantitat superi el 30% dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques, i tot el que s’ha estalviat en cada exercici és deduïble en la declaració de la renda.

https://youtu.be/x6bkA8s7piY

D’altra banda, com ja vam veure a Les cinc claus per entendre què és un pla de pensions, el màxim que podem aportar a aquesta eina d’estalvi per al futur són 8.000 euros anuals, “i tots són deduïbles en la declaració de la renda”, assenyala José Antonio Iglesias, Sotsdirector General d’Oferta i Clients de VidaCaixa.

Pel que fa als avantatges fiscals de què parlava Fernández, el principal és que les aportacions al pla de pensions redueixen la base imposable en la declaració de la renda. Atès que la màxima aportació són 8.000 euros anuals, aquesta és la quantitat màxima que ens podrem deduir en la nostra declaració de l’IRPF. És a dir, si la base imposable en la renda són 25.000 euros i aportes 5.000 euros anuals, aquesta es queda en 20.000 euros.

I, és clar, si ens preguntem quan és millor començar a pensar en un pla de pensions, la resposta la dona en aquest cas Iglesias: “Com més aviat millor, perquè així l’estalvi que tindràs serà el més alt possible. Si ho retardes, l’esforç d’estalvi serà més gran”, afirma.

D’altra banda, segons afegeix Enric Fernández, Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank, “pel que fa als fons d’inversió, l’instrument ofereix més flexibilitat per entrar-hi i sortir-ne en determinats períodes, però no presenta els avantatges fiscals dels plans de pensions”. També aporta més claus sobre aquesta eina el Sotsdirector General d’Inversions de VidaCaixa, Ernesto Moreno. “Un fons de pensions és un patrimoni invertit en diferents instruments, d’acord amb la política d’inversió del fons. Un pla de pensions és un contracte en el qual es defineixen els drets i obligacions dels seus partícips i beneficiaris en un fons de pensions”, assenyala.

“Tant en el cas dels plans de pensions com en els fons d’inversió tenim un ampli ventall de diferents productes que s’adapten al nostre nivell de tolerància al risc”, afirma Fernández.

En aquest punt també és important saber diferenciar entre renda fixa i renda variable. “La renda fixa és un instrument d’inversió que ens pagarà uns interessos de manera periòdica i ens tornarà el capital invertit a venciment. El mètode més conegut de renda fixa és potser un instrument de deute públic, però un pagaré d’una empresa o un dipòsit a termini fix també són considerats instruments de renda fixa”, afirma Enric Fernández, Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank.

https://youtu.be/QJw4PaHVvd8

“En el cas de la renda variable no coneixem la rendibilitat que ens proporcionarà de manera anticipada. Aquesta rendibilitat depèn dels dividends que ens pagui l’empresa en la qual invertim, si comprem accions d’una empresa cotitzada, i també del preu de les accions el dia que decidim vendre-les.”

“En tot cas –aconsella el Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank–, una cartera ben diversificada contindrà en general una part de renda fixa i una part de renda variable.”

Dit això, una de les qüestions que més sovint es plantegen aquells que pensen en el seu futur és quant cobraran de jubilació. Per poder donar una resposta al més aproximada possible a aquesta inquietud s’ha posat en marxa recentment un simulador de jubilació, que calcula en funció de diferents paràmetres –com els ingressos previstos un cop jubilat, així com els ingressos actuals– quina és la diferència que hi haurà entre els uns i els altres, tenint en compte les aspiracions que un s’ha marcat per als seus anys després de retirar-se de la vida laboral. És un bon exercici per conèixer on som i on volem arribar de cara al nostre futur, i si cal utilitzar alguna de les eines disponibles d’estalvi privat per complementar la pensió pública de jubilació, com els plans de pensions, els PIES o les AIELT.

Amb relació a aquests dos últims, cal assenyalar que el PIES està pensat per estalviar per a la jubilació i obtenir una renda vitalícia, que a més proporcionarà interessants avantatges fiscals. En el cas que hagin transcorregut cinc anys des de la primera aportació i es constitueixi una renda vitalícia, el rendiment obtingut a partir de la seva constitució quedarà exempt de tributació.

D’altra banda, en el cas de l’AIELT, els interessos que aquesta eina genera de la nostra capacitat d’estalvi també capitalitzen, és a dir, els interessos també generen interessos. Un altre dels avantatges és que els rendiments generats en l’AIELT estan exempts de tributació si es manté l’estalvi vigent durant un mínim de cinc anys.

També et pot interessar:

Plans Destí. L’opció per a la jubilació que s’adapta a tu

Estalvi i inversió: coneixes les millors alternatives per rendibilitzar els teus estalvis?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo