Com són les pensions màximes i mínimes el 2021

El sistema de pensions a Espanya depèn de la Seguretat Social. Al nostre país, com a part de l’Estat del Benestar, hi ha les pensions, que són prestacions de caràcter econòmic que reben per dret unes determinades persones per alguna situació concreta, com per exemple per jubilar-se, tot i que també pot ser per altres raons com ara orfandat o alguna incapacitat rellevant.

Actualment, hi ha una mica menys de 9 milions de persones que reben al mes algun tipus de pensió a Espanya, principalment com a conseqüència de la seva jubilació, la qual cosa suposa una factura mensual per a l’Administració propera als 10.000 milions d’euros. El 2021, la revaloració de les pensions contributives (que són les que perceben els treballadors amb, almenys, 15 anys de cotització) va ser del 0,9%, mentre que per a les no contributives va ser de l’1,8%.

Les pensions a Espanya

Per norma general, els pensionistes perceben 14 pagues a l’any, que consisteixen en un abonament per mes i en dos més de caràcter extraordinari. La pensió pública màxima a Espanya el 2021 és de 2.707 € al mes, que a l’any suposen 37.904 €. Portat al terreny pràctic i aplicant-hi una retenció mitjana del 24%, implica que un jubilat amb dret a la pensió màxima ingressa al mes en el seu compte corrent 2.057 €.

Per poder accedir a la pensió màxima, que a efectes comptables vol dir arribar al 100% de la base reguladora, el requisit principal és haver cotitzat, almenys, 37 anys i 3 mesos i tenir 65 anys d’edat (o menys de 37 anys i 6 mesos per fer-ho als 66 anys). Hi ha persones que fins i tot podrien optar a una pensió més gran, però en realitat la pensió màxima actua com un límit, de manera que un cop assolit el màxim de la base de cotització no és possible incrementar la quantia final de la prestació. En el cas de les no contributives, la pensió màxima és de 402 € mensuals (5.639,20 euros anuals).

Calcular l’import d’una pensió és un procés senzill, sempre que es coneguin tant l’edat com els anys cotitzats del treballador. El 2021, és possible optar a la jubilació ordinària als 65 anys només si s’han cotitzat, almenys, 37 anys. En el cas de no arribar a aquesta cotització, caldrà tenir una edat de 65 anys i 10 mesos. Un cop conegudes les bases de cotització, cal aplicar-les al període de referència i, amb això, aconseguir la base reguladora, sumant cada base de cotització dels 288 mesos compresos en els 24 anys que, actualment, s’utilitzen com a període de referència, actualitzades d’acord amb l’IPC. La xifra resultant es divideix entre 336 per obtenir la base reguladora (que són els mesos corresponents a 24 anys).

En qualsevol cas, la pàgina web de la Seguretat Social disposa d’un simulador gratuït perquè cada treballador pugui calcular la quantia de la seva pensió i l’edat a la qual podrà optar-hi. Aquesta eina, fins i tot, permet dur a terme diferents supòsits per tal que qualsevol persona pugui planificar quina de les possibles tipologies de jubilació existents és l’adequada en el seu cas.

La realitat de les pensions mínimes

A l’extrem contrari, una de les garanties de l’Estat del Benestar és assegurar una prestació econòmica bàsica per a les persones que no arribin a un límit d’ingressos establert. Si un és més gran de 65 anys i té cònjuge, però sense estar al seu càrrec, la quantia mínima és de 654,6 € mensuals, la qual cosa significa 9.164,4 € l’any. Si no es disposa d’un cònjuge, la xifra puja als 689,7 € al mes, és a dir, 9.655,8 euros anuals. Amb un cònjuge a càrrec, la pensió mínima a través de la jubilació ordinària es fixa en els 851 € per mes, que a l’any són 11.914 €.

Per a aquelles persones que tinguin menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec és de 797,9 € mensuals (11.170 euros l’any). En el cas de tenir cònjuge però no a càrrec, la pensió mínima és de 689,7 €, que anualment suposen 9.655,8 euros anuals. Si és una unitat familiar unipersonal, la quantia mensual de la pensió mínima és de 645,3 €, que extrapolats a tot l’any són 9.034,2 €.

Per a les persones amb una pensió de gran invalidesa, els mínims són de 1.276,5 euros al més (17.871 € anuals) amb cònjuge al seu càrrec, 981,9 € mensuals (13.746,6 euros l’any) amb cònjuge però no al seu càrrec, i 1.034,6 € al mes (que a l’any són 14.484,4 euros) si no tenen cònjuge.

En qualsevol cas, hi ha també l’anomenat complement a mínims, que permet incrementar la xifra de la base reguladora fins a arribar a la pensió mínima. Hi ha, això sí, una excepció, i és en el cas de tenir cònjuge a càrrec, ja que la quantitat afegida no pot sobrepassar en cap cas la pensió no contributiva augmentada en un 70%.

Altres pensions mínimes

Per a les persones que perceben una pensió de viduïtat, si a més tenen càrregues familiars, rebran 797,8 € al mes. En el cas de ser més grans de 65 anys o tenir una discapacitat, almenys, del 65%, la quantia és de 689,6 € mensuals. Si tenen entre 60 i 64 anys obtindran 645,2 € al mes, mentre que si són menors de 60 anys, aconseguiran cada mes 522,4 euros.

Amb relació a la pensió mínima d’incapacitat permanent, en els casos de gran invalidesa, si es té un cònjuge a càrrec, la quantia mensual que es rebrà és de 1.276,4 €, que disminueix fins als 1.034,5 € si no es disposa de cònjuge. Si es té cònjuge però no a càrrec es percebran, almenys, 981,8 € al mes. En els casos d’incapacitat absoluta o total amb 65 anys d’edat, les persones amb cònjuge a càrrec rebran 850,99 € mensuals, 689,65 € en el cas de no tenir cònjuge, i 654,53 € si en tenen però no a càrrec.

En els casos d’incapacitat total entre els 60 i els 64 anys, rebran 797,81 € els qui tinguin cònjuge a càrrec, 645,25 € si no en tenen i 609,87 si disposen de cònjuge però no a càrrec. Amb relació a la incapacitat total derivada de malaltia comuna en persones menors de 60 anys, es té dret, almenys, a 508,43 € al mes amb cònjuge a càrrec i sense cònjuge, i a 503,99 € si tenen cònjuge no a càrrec.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo