La pensió màxima a Espanya

La revalorització de la pensió màxima a Espanya el 2021 va ser aprovada per l’Executiu el desembre de l’any passat per mitjà del Reial decret llei 28, que estableix la taula de quanties per a l’any en curs per a les prestacions de jubilació, incapacitat, viduïtat, etc. Es tracta d’un tema molt rellevant que afecta milions d’espanyols. Per això, pren-ne nota, ja que en els propers apartats et donarem més informació sobre la pensió màxima espanyola aquest any en diferents categories.

Pujada de les pensions espanyoles el 2021

Els nous pressupostos del Govern venen a incrementar en un 3,2% la partida de les pensions, fins als més de 163.000 milions d’euros. Això suposa una pujada del 0,9% per a les pensions contributives i les Classes Passives el 2021. D’altra banda, s’ha previst un increment de l’1,8% per a les pensions no contributives.

L’objectiu d’aquesta actualització, que va entrar en vigor a partir de la primera nòmina del gener del 2021, és mantenir la capacitat adquisitiva dels més d’11 milions de pensionistes que hi ha a Espanya i que estan preocupats pel seu futur. A partir de l’any vinent, s’espera implementar un nou sistema que afavoreixi l’estabilitat en la revalorització. Aquesta darrera mesura es fonamenta en el Pacte de Toledo i, al seu torn, s’està tractant en la Taula de Diàleg Social.

Pensió màxima a Espanya el 2021

La revalorització del 0,9% en les pensions contributives estableix el nou màxim en els 2.707,49 € (sense perjudici de les pagues extres, ja que aquestes també entren dins del límit). Si ho mirem en termes anuals, la suma màxima a percebre passaria dels 37.566,76 € del 2020 als 37.904,86 € el 2021, la qual cosa suposa una diferència de 338,10 € apreciable en les pensions més altes.

Per poder cobrar la pensió màxima cal complir diferents requisits a l’hora de jubilar-te, com per exemple haver cotitzat com a mínim 15 anys (tots ells treballats els últims anys precedents al retir). A partir d’aquest període de cotització es pot accedir al 50% de la pensió. En el cas que la teva intenció sigui accedir al 100%, hauràs d’haver cotitzat 37 anys i 3 mesos si vols jubilar-te als 65. Si et jubiles als 66 anys, aquest període s’incrementarà en 3 mesos.

A més, la base de cotització ha degut ser alta, especialment en els 24 anys previs al procés de jubilació. Cal que tinguis en compte que la teva pensió es calcularà en funció d’una forquilla temporal concreta, que es correspondrà amb l’últim període treballat. Per exemple, aquest any hem de dividir les bases de cotització dels 24 anys previs entre 288. L’any que ve es dividirà entre 336. Aquí ja tindríem l’import brut que correspon a la pensió.

Per exemple, si has tingut una base de cotització de 3.000 € al llarg dels 24 anys previs a la jubilació el 2021, la quantitat bruta a cobrar seria de 3.000 €. Això no obstant, com t’hem comentat a l’inici d’aquest epígraf, la pensió màxima que podem cobrar a Espanya el 2021 és de 2.707,49 €, de manera que aquesta seria la quantia de la teva pensió en qualsevol cas.

En els propers epígrafs revisarem alguns escenaris específics que afecten diferents pensionistes, amb una atenció especial a la manera de calcular la pensió i els requisits per aconseguir el màxim.

Pensió màxima 2021: jubilació

Segons l’augment del 0,9% de les pensions contributives el 2021, els jubilats que tinguin dret a la pensió màxima, en funció de les característiques especials del seu cas, cobraran aquest any 2.707,49 €.

Pensió màxima 2021: viduïtat

Igualment, la pensió màxima que es pot rebre a Espanya per viduïtat és de 2.707,49 €, segons la revalorització d’aquest any. De tota manera, assolir el sostre en aquest tipus de prestacions és poc probable, ja que aquesta pensió s’estableix a partir del 52% de la base de regulació (o del 60% en certs casos especials). El percentatge es pot incrementar fins al 70% si hi ha càrregues de tipus familiar, quan els rendiments anuals no superin els 18.539 € o en el cas que la prestació constitueixi l’única font d’ingressos del pensionista.

Pensió màxima 2021: incapacitat permanent

La pensió màxima per incapacitat permanent serà la mateixa que s’ha comentat en els casos anteriors. Per dur a terme el càlcul de la seva quantia, s’aplica un tant per cent a la base de regulació associada al tipus d’incapacitat. Aquest, sovint, és del 55%. Això no obstant, hi ha altres tipus especials.

Pensió màxima 2021: orfandat

Tampoc la pensió màxima d’orfandat, aquest any, podrà superar el límit dels 2.707,49 €. Per determinar aquesta pensió, s’aplica el 20% a la base reguladora de la pensió del pare o mare morts. Quan hi hagi diferents beneficiaris de la prestació, la suma de totes les quantitats assignades no podrà superar el 20% d’aquesta base.

Pensió màxima 2021: a favor de familiars

La pensió a favor de familiars la poden sol·licitar totes les persones que hagin conviscut i depès econòmicament d’un tercer, en el cas que aquest mori. Es calcula a partir del 20% aplicat a la base reguladora del mort. Es pot donar en el cas que el cònjuge que continuï viu no tingui fills amb dret a pensió; en aquest cas, el tipus que s’aplica és el 52% corresponent a la pensió de viduïtat (límit: 100% de la base de regulació). El màxim no podrà excedir la quantitat màxima esmentada en la resta de casos.

En definitiva, la pensió màxima a Espanya que pot cobrar un afiliat és de 2.707,49 € al mes, la qual cosa equival a 37.904 € l’any, independentment del tipus de prestació que estigui rebent. Si tens cap dubte, pots deixar-lo en els comentaris; estarem encantats d’ajudar-te a respondre’l. I aquí et donem els millors consells per planificar la teva jubilació.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo