Pensió de viduïtat, les principals novetats dels pressupostos del Govern

L’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat comporta canvis en la pensió de viduïtat, que en determinats casos experimentarà increments. En aquest article podràs llegir totes les novetats que recullen els comptes del Govern sobre aquesta prestació. Vegem-ho.

Fes la teva simulació:​​ ​Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

En termes generals, les pensions mínimes i les no contributives pujaran un 3%, mentre que la seva revaloració el 2019 arribarà a l’1,6% (el 0,25% que va pujar al gener més un 1,35% extra). Pel que fa a la pensió de viduïtat, la novetat més destacable és que la prestació per a persones més grans de 65 anys i sense altres ingressos es calcularà aplicant el 60% a la base reguladora, vuit punts més que el juliol passat.

A qui beneficia principalment aquest canvi? Bàsicament persones de 65 anys o més sense ingressos per activitat professional ni cap altre tipus de pensió, és a dir, aquells ciutadans amb recursos més limitats. Aquest col·lectiu, com indica la llei, únicament pot percebre la prestació de viduïtat que atorga l’Estat i no poden ser beneficiaris de qualsevol altra pensió espanyola o estrangera, així com tampoc disposar d’ingressos, ja sigui per feina o per rendes, per sobre del límit establert.

Quins requisits cal complir per beneficiar-se d’aquest increment?

 • Tenir 65 anys.
 • Que el beneficiari no tingui dret a pensió pública i que no percebi ingressos per la realització de treball per compte d’altri o propi.
 • Que no rebi altres rendiments en una quantia superior als límits exigits per poder accedir a la pensió mínima per viduïtat (7.569,00€ / any).

Únicament si es compleixen aquests requisits, un pot ser beneficiari d’aquest increment. Pel fet de no tenir caràcter consolidable, si s’incompleix algun dels requisits no hi haurà millora.

Si es cobra la pensió de viduïtat complementada a mínims no hi ha increment. Per què? Perquè aquest tipus de prestació ja és complementada per part de l’Estat per aconseguir el mínim anual que es recull en els pressupostos. És a dir, aquesta millora s’absorbeix parcialment o totalment en aquest complement.

La Seguretat Social preveu que la millora de la pensió de viduïtat afectarà al voltant de 465.000 persones, majoritàriament dones, a partir de l’1 de gener de 2019, quan es completi l’augment de la viduïtat fins al 60% de la base reguladora.

Per a l’erari públic, l’aplicació de la base reguladora del 60% suposa un augment de la despesa estimada per el sistema de la Seguritat Social de  1.381,73 milions d’euros cada any.

Com se sol·licita la pensió de viduïtat? 

Els tràmits que cal dur a terme són els següents:

 • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.
 • Omplir la documentació personal i l’específica que s’indica en el model de sol·licitud.

On es tramita la pensió de viduïtat?
Es tramita als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social. L’Institut Nacional de la Seguretat Social serà qui finalment atorgui o no la pensió al sol·licitant.

Quan s’ha de presentar la sol·licitud?
La pensió es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior a la defunció. Cal tenir en compte que si la sol·licitud es presenta més de tres mesos després que hagi mort el cònjuge, la retroactivitat d’aquesta prestació únicament cobreix tres mesos.

Un cop tramitada, quan comença el pagament?

 • Si el difunt es trobava en situació d’alta, assimilada a la de l’alta o no alta, des del dia següent al fet causant.
 • Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent al fet causant.

Quan es deixa de cobrar la pensió de viduïtat?

 • Si es torna a contraure matrimoni o es constitueix una parella de fet (tret d’algunes excepcions).
 • Per declaració, en sentència ferma, de culpabilitat en la mort del causant.
 • Per defunció del pensionista.
 • Per violència de gènere.
 • Si es descobreix que la persona desapareguda no és morta.

També et pot interessar:

Com es pot sol·licitar la pensió de viduïtat?

Tindran sentit en el futur les pensions de viduïtat tal com estan plantejades avui?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo