Les onze novetats en la declaració de la Renda

La campanya de la declaració de la Renda de l’any fiscal 2019 començarà el dimecres 1 d’abril de 2020 i es prolongarà fins el dijous 25 de juny de 2020, període durant el qual el contribuent podrà sol·licitar i presentar per Internet l’esborrany de la declaració de la Renda 2019.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Cal tenir en compte que la campanya s’allarga fins al dimarts 30 de juny de 2020 per aquelles declaracions de Renda i Patrimoni del 2019 amb resultat a retornar, amb renúncia a la devolució, negatives o a ingressar sense domiciliació del primer termini.

Dates clau per presentar la declaració de la renta

Aquestes són les principals dates que cal tenir en compte per a la declaració de la Renda 2019:

 • 1 d’abril: Es pot començar a presentar online la declaració de la Renda 2019.
 • 5 de maig: Inici de les sol·licituds de cita previa amb l’Agència Tributària.
 • Mitjans de maig: Data en què es pot començar a anar presencialment a les oficines de l’Agència Tributària per presentar la declaració de la Renda 2019. (A causa de l’estat d’alarma per la crisi de la COVID-19 a Espanya aquesta data pot veure’s modificada).
 • 25 de juny: Finalitza el termini per a presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.
 • 30 de juny: Expira el termini per a presentar la declaració de la renda.
 • 5 de novembre: Data límit per a realitzar el segon pagament en cas de sol·licitar pagament fraccionat en una Declaració amb resultat a pagar. El primer s’ha de realitzar en presentar la Declaració.

Novetats en la declaració de la Renda 2019

La campanya de la declaració de la Renda 2019 no compta amb excessives novetats respecte a l’exercici anterior:

 • Llindar per fer la renda: Estan exempts de realitzar la Declaració aquells contribuents amb rendes procedents de rendiments del treball d’un solo pagador que siguin iguals o inferiors a 22.000 euros. Si al llarg de l’exercici 2019 s’han tingut dos o més pagadors el llindar és el mateix sempre que els ingressos del segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros o si les rendes provenen de prestacions passives de dues o més pagadors les retencions dels quals ja han estat fixades per l’Agència Tributària. Com a novetat, en cas de no complir-se aquestes condicions i haver percebut rendiments del treball de dos o més pagadors, els contribuents estaran obligats a presentar la declaració quan els rendiments del treball siguin superiors a 14.000 Euros.
 • Reducció per obtenció de rendiments del treball: Els contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros veuran que tenen una quantia de reducció de 5.565 euros. En la franja entre 13.115 i 16.825 euros hi ha la possibilitat de reduir-se 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre els rendiments del treball i 13.115 euros.
 • Premis de loteria: Una altra de les novetats d’enguany es refereix als gravàmens que afecten els premis de loteries i apostes. Els diners d’aquests premis estarà exempt fins a un màxim de 20.000 euros.

Aquest any no hi ha canvis en els instruments d’estalvi com els plans de pensions, PIES o AIELT. Convé, en tot cas, tenir en compte els seus avantatges fiscals:

Hi ha altres novetats que estan relacionades amb el procediment, és a dir, en com es formalitza la seva gestió en la Declaració. Te les detallem:

 • Declaració d’immobles. La novetat radica en el fet que enguany existeix un apartat que recollirà tota la informació relacionada amb immobles i l’ús que se’ls hagi donat. Si has llogat o venut un immoble de la teva propietat és aquí on hauràs d’indicar-lo.
 • Declaració del domicili fiscal: L’Agència Tributària ha simplificat el procés d’identificació del domicili fiscal dels seus contribuents en un procediment separat a la Declaració. En aquest apartat, és on podràs actualitzar el teu domicili fiscal en cas de precisar-ho.

Altres novetats recents que et poden interessar

 • Increment de la deducció per maternitat: Si un contribuent, amb dret a la deducció per maternitat, pot acreditar despeses en alimentació, inscripció i matrícula de guarderia, podrà deduir-se fins a 1.000 euros per cada fill menor de 3 anys. Aquesta quantitat és addicional als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor.
 • Sense retencions per baixa de maternitat: La prestació de la baixa per maternitat i paternitat està exempta d’IRPF. Des de 2018, en la declaració ja apareix que la prestació està exempta de tributar i no s’haurà de realitzar cap tràmit.
 • Deducció per inversió en empreses de nova creació: La deducció de les inversions en accions o participacions en noves empreses pot arribar al 30%. El límit màxim a deduir-se és de 60.000 euros, augmentant en 10.000 euros respecte l’anterior import.
 • Deducció per família nombrosa: Des de la campanya 2018 ha augmentat la deducció per família nombrosa. El seu increment es fixa en 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial.
 • Cònjuge amb discapacitat: Existeix una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec, que és de 1.200 euros anuals (100 euros al mes) i que s’aplica des del 5 de juliol de 2018.
 • Ceuta i Melilla: Les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla gaudeixen d’una deducció del 60% de la quota, que fins avui era del 50%.
 • Famílies residents en la CE: Aquelles famílies amb membres que resideixin en algun dels 28 països membres de la Unió Europea o dels 21 estats de l’Espai Econòmic Europeu (els de la UE més Islàndia, Noruega i Liechtenstein) podran aplicar una deducció per equiparar la quota a pagar a la que haguessin tingut al fer la declaració familiar conjunta.
 • Eliminació de la pre declaració en paper: Hisenda suprimeix l’anomenada predeclaración’ de la renda en paper: Segons el parer del Ministeri aquests documents generaven duplicitats de presentació que posteriorment calia corregir i que podien generar retards en el cas de les declaracions amb resultat a retornar.

Més informació:

Així es declara el fons de pensions en la declaració de la renda

S’ha acabat el termini per presentar la renda, què passa si no ho he fet?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo