M’haig de preocupar per la meva futura pensió si me’n vaig a treballar fora d’Espanya?

Hi ha moltes persones que han decidit treballar a l’estranger, però tenen dubtes sobre com es calcula la seva futura pensió. És el teu cas? Naturalment, quan es treballa i es cotitza en altres països, el més lògic i habitual és que apareguin certs dubtes sobre el que cobrarem durant la nostra jubilació. Per això, en aquest apunt en parlarem per resoldre aquests dubtes.

Aquesta situació es reflecteix en la legislació d’un gran nombre de països, i el nostre no n’és una excepció. Espanya manté acords comunitaris i convenis bilaterals amb certes nacionalitats per reconèixer els períodes cotitzats als seus territoris. Tanmateix, hi ha dos tipus de treballadors desplaçats en un país estranger. D’una banda, tenim els que decideixen anar-se’n a buscar feina fora d’Espanya i, de l’altra, els que són cridats pel Ministeri d’Ocupació en la seva condició de “desplaçats”.

Feina i jubilació en països de la Unió Europea

El Ministeri d’Ocupació d’Espanya assenyala que el temps cotitzat pels treballadors desplaçats a un altre país no es pot tenir en compte en el nostre sistema de pensions. Per tant, aquestes cotitzacions constaran a la Seguretat Social de l’Estat membre de la Unió Europea on s’hagin abonat.

Pel que fa als treballadors que presten els seus serveis de manera temporal en una empresa amb seu a Espanya, cal assenyalar que estan subjectes a la legislació espanyola durant un termini de dotze mesos com a màxim. Estem parlant de treballadors que duen a terme activitats professionals de recerca, científiques o tècniques, entre d’altres.

Si el treballador es desplaça a un país de la Unió Europea o a Suïssa, s’aplicaran els Reglaments Comunitaris de la Seguretat Social. És a dir, aquests estaments seran els que reconeguin els períodes cotitzats.

Com s’efectuen els càlculs per establir l’import de la jubilació?

Cada país és el responsable de calcular la pensió del treballador, tenint en compte els períodes en què aquest hagi cotitzat al territori. Així mateix, caldrà valorar si la persona sol·licitant pot accedir a la pensió, ja que la cotització en diferents països varia.

Per exemple, a Espanya es requereix un mínim de 15 anys cotitzats i dos d’aquests anys han de ser immediats a l’accés a la jubilació. Així mateix, la informació sobre les cotitzacions s’efectua d’acord amb un càlcul pel temps complet treballat. Quan es procedeixi a aquesta regulació caldrà abonar la modalitat més favorable. I cada país serà responsable de pagar la part proporcional que li correspongui.

Això no obstant, si el treballador ha desenvolupat la seva activitat laboral en diversos països, s’haurà de presentar a l’organisme corresponent que tramiti les pensions. En el cas de no haver treballat mai al territori on actualment viu, es tramitarà la sol·licitud a l’últim país on s’hagi dut a terme l’última feina.

En alguns països de la Unió Europea caldrà esperar més per percebre la pensió en funció de l’edat legal de jubilació establerta. Aquesta informació és molt important a l’hora de conèixer la data per començar a cobrar-la.

La jubilació en països amb conveni bilateral

El nostre país manté convenis bilaterals amb diversos països com Andorra, Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Mèxic, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Veneçuela, Austràlia, Canadà, Estats Units, Corea, Filipines, Marroc, Japó, Rússia, Tunísia i Ucraïna.

Cada nació té el seu propi reglament i opera d’acord amb lleis establertes segons la seva cultura i història. Tanmateix, en països com Canadà, Xile, Estats Units, Mèxic, Marroc, Veneçuela i Filipines només s’aplicarà la modalitat del total del període treballat.

Això no obstant, hi ha una sèrie de principis que afecten de la mateixa manera tots els convenis bilaterals. Ens referim a la igualtat de tracte pel que fa a drets i obligacions, l’exportació de les prestacions i la no devolució de les cotitzacions efectuades. En aquest cas, cap conveni estableix la devolució si el treballador decideix retornar al seu país d’origen.

Cal destacar que el treballador haurà de sol·licitar la pensió al lloc de residència o al país on hagi dut a terme l’última activitat laboral. En aquest cas, serà el mateix Estat qui faci el tràmit de la sol·licitud i la remeti a les institucions pertinents per procedir al pagament. Tanmateix, per percebre la jubilació cal dur a terme dos tipus de càlculs. El primer té en compte els períodes que consten al país on es fa la sol·licitud. En el segon cas, s’efectuarà la suma dels dos països.

És molt normal abonar la quantitat més elevada, però també es poden donar excepcions en les quals es comptabilitzen només els anys cotitzats si no s’assoleix aquest dret al país d’origen. Per exemple, Estats Units, Canadà, Xile, Marroc, Mèxic o Veneçuela sí que ho preveuen.

Països sense conveni bilateral

Són molts els qui es pregunten què passaria si Espanya no tingués conveni laboral amb algun país al territori del qual s’hagi cotitzat. La resposta és molt senzilla, ja que aquesta qüestió és competència dels organismes responsables d’aquest país. Aquí no hi ha un reconeixement recíproc i el treballador estaria molt més exposat. L’interessat hauria de sol·licitar les prestacions corresponents a les seves cotitzacions a cada nació on hagués treballat.

En aquest cas, ni els anys ni bases cotitzats a l’estranger tenen efecte legal a Espanya. Podria passar que, pel fet de no ser reconeguts els períodes de cotització, caldria acreditar certs requisits per poder accedir a la pensió pública del territori en qüestió, tal com hem indicat en el cas del nostre país.

Pel que fa a les situacions en què hi hagi més desemparament, es recomana reforçar l’estalvi privat i fer una planificació financera pel que pugui passar en un futur pròxim. L’objectiu és tenir un retir folgat, sigui al nostre país o en un altre territori.

En definitiva, treballar a l’estranger implica preocupar-se pel futur i la garantia de la pensió. És per això que el millor és informar-se prèviament a les oficines corresponents per saber quin tipus d’acords hi ha i com es regulen en funció del període cotitzat i el país en el qual s’hagi dut a terme l’activitat professional.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo