La taula de jubilació: coneix quan et podràs jubilar

Hi ha un element fonamental en l’àmbit laboral; es tracta de la taula de jubilació. I és que la informació que conté hauria de ser coneguda per qualsevol adult preocupat per la gestió de les seves finances i la previsió econòmica del seu futur.

És per això que al llarg d’aquest apunt et mostrarem els punts essencials relacionats amb aquest concepte i incidirem especialment en la seva aplicació pràctica, de manera que puguis obtenir el màxim aprofitament de les seves utilitats.

Quina és la diferència entre una jubilació total i una de parcial?

Un dels punts que cal que coneguis prèviament per comprendre a fons la qüestió que estem tractant aquí és el de les diferències entre la jubilació total i la parcial. I és que aquestes dues idees tenen efectes directes sobre la interpretació de les dades que et mostrarem més endavant.

Així, segons l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la jubilació parcial és aquella a la qual s’accedeix un cop s’han complert 60 anys. Es caracteritza pel fet de tenir lloc al mateix temps que s’ha accedit a un contracte a temps parcial. D’aquesta manera, es tracta d’una situació mixta en la qual l’individu rep part de la seva prestació per jubilació al mateix temps que duu a terme una feina a temps parcial.

En el cas de la jubilació parcial, la quantia de la pensió que es rep es calcula en atenció al percentatge de reducció que la jornada treballada ocasiona sobre la pensió que en principi li correspondria. Així mateix, es tenen en compte els anys cotitzats i altres elements propis de la taula a la qual ens referirem més endavant.

Enfront d’aquesta modalitat trobem la jubilació total. Segons la mateixa font, es tracta de la jubilació a la qual s’accedeix pel fet d’haver abandonat totalment el desenvolupament de qualsevol mena d’activitat laboral. És a dir, no es disposa d’un contracte ni a temps parcial ni de cap altre tipus. Definitivament s’ha deixat de treballar i, per tant, es passa a percebre de manera plena la pensió que correspon per a cada cas. De nou, entra aquí en joc la consulta de la taula en qüestió.

Què és la taula de jubilació?

Un cop saps el que fins ara t’hem comentat, és moment de referir-nos directament a la taula de jubilació. I és que es tracta de l’esquema en què es posen en relació les dades següents:

  • Tipus de jubilació: Entra en aquest context si es vol accedir a una jubilació total o, per contra, a una de parcial.
  • Any en què es vol accedir a la jubilació: És a dir, cal tenir en compte el moment en què es pretén abandonar el món laboral i passar a cobrar la pensió corresponent.
  • Edat que es té: El nombre d’anys que es tenen en el moment en què es vol accedir a la jubilació.
  • Nombre d’anys cotitzats: La quantitat de períodes de vida laboral de què es disposa.

Quina informació s’obté de la taula de jubilació?

La informació que és possible obtenir de l’estudi i l’anàlisi de la taula de jubilació es correspon, precisament, amb la relació esmentada. I és que, en principi, les dades que aquesta taula conté no t’ofereixen informació rellevant si s’analitzen de manera aïllada, però si es miren en conjunt, llavors sí que se n’extreuen conclusions importants.

I és que, un cop has decidit el tipus de jubilació al qual vols accedir, pots determinar si rebràs o no el 100% de la pensió que et correspon. És a dir, prenent una de les dades contingudes a la taula com a referència (per exemple, l’any en què es vol accedir a la jubilació), se’n pot extreure l’edat i el nombre de períodes cotitzats que caldria tenir perquè la pensió rebuda fos total.

L’augment de l’edat de jubilació

Una de les principals conclusions que es poden extreure si observes amb deteniment les dades contingudes a la taula esmentada és la següent: l’edat de jubilació està augmentant progressivament. Per tal que ho entenguis amb més profunditat, te’n posarem un exemple:

  • L’any 2020, l’edat de jubilació era de 65 anys si s’havia cotitzat 37 anys o més; si no, l’edat era de 65 anys i 10 mesos.
  • L’any 2024, l’edat de jubilació serà de 65 anys si s’ha cotitzat 38 anys o més; si no, l’edat serà de 66 anys i 6 mesos.
  • L’any 2027 l’edat de jubilació serà de 65 anys, però només si s’ha cotitzat durant 38 anys i mig o més; si no, l’edat serà de 67 anys.

Ara bé, tot i que t’hem dit que la taula recull les dades perquè obtinguis el 100% de la pensió, això no vol dir pas que necessàriament hagis de complir-ne els requisits per accedir a la jubilació.

Si ets capaç de controlar degudament les teves finances i organitzar la teva economia (per exemple, coneixent quan has de començar a estalviar per a la jubilació), la possibilitat de gaudir d’una jubilació satisfactòria serà una possibilitat real i completament a les teves mans. Heus aquí on rau la importància d’una bona educació financera i de l’aprofitament dels instruments que les entitats ofereixen amb aquesta finalitat.

En conclusió, la taula de jubilació conté informació de gran rellevància en el sector de la cotització i de les prestacions a les quals es tindrà dret en un futur. Com a tal, és essencial que la coneguis a fons i apliquis a la teva pròpia vida diària les conclusions financeres que en pots extreure i que, al llarg de tot aquest apunt, t’hem anat mostrant.

Dit això, t’animem a parar atenció al teu futur econòmic, informant-te sobre el munt d’opcions de millorar els teus ingressos. I és que, a les conclusions extretes de la taula esmentada, cal sumar-hi la teva pròpia capacitat de precaució i preparació del futur. No en dubtis més i coneix els plans d’estalvi i plans de pensions que et permetran accedir a la jubilació més profitosa possible!

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo