Tipus de jubilació dels funcionaris

Dins dels funcionaris, hi ha les anomenades Classes Passives de l’Estat, que, tradicionalment, han rebut unes pensions especials, i on estan inclosos gran part dels empleats públics, segons el que recull el Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

Les persones incloses dins d’aquest col·lectiu tenen, a més, una altra diferència respecte a la resta de treballadors, ja que les seves pensions no les gestiona la Seguretat Social, sinó el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Finalment, també els és possible jubilar-se, després d’acumular 30 anys treballant per a l’Estat, amb 61 anys, mentre que per a la resta l’edat obligatòria se situa entre els 65 i els 67 anys.

Els funcionaris que acreditin almenys 15 anys cotitzats poden accedir a la pensió de jubilació, que es determina aplicant a l’haver regulador el percentatge que els correspongui, d’acord amb el cos o categoria al qual pertanyin. La llei preveu que aquesta jubilació pot ser ordinària (se sol·licita de manera voluntària o per causes d’edat legal) o extraordinària (per alguna lesió com a conseqüència del seu exercici professional).

Després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 13/2010, amb caràcter general, els funcionaris que van obtenir plaça des de l’1 de gener de 2011 en endavant ja no pertanyen a aquest Règim Especial de la Seguretat Social per a Classes Passives, sinó al Règim General. Aquest canvi substancial ha generat força polèmica, ja que deixa els funcionaris en una situació aparentment més vulnerable a l’hora de preparar i planificar la seva jubilació.

Principals canvis

Amb aquestes modificacions, la jubilació per als funcionaris des del 2011 pot ser:

  • Forçosa, si es compleix l’edat legal establerta, normalment als 65 anys. Hi ha algunes excepcions, com els professors universitaris, el personal de Justícia i els registradors de la propietat, que es jubilen als 70. Pel que fa a la resta, poden prolongar la seva activitat també fins als 70, però només si ells ho decideixen.
  • Per incapacitat permanent per a l’exercici de les seves funcions.
  • Voluntària, si la sol·licita el mateix interessat.

A més, igual que passa amb la resta de treballadors, l’edat legal per a la jubilació dels funcionaris va augmentant progressivament, fins que, el 2027, arribarà als 67 anys.

Això no obstant, es poden continuar retirant de manera anticipada, aplicant un coeficient reductor segons taules oficials i acreditant, almenys, 15 anys d’exercici professional. L’import de la pensió depèn dels anys cotitzats, el cos per al qual hagin treballat i la categoria. L’Estat defineix anualment en els Pressupostos Generals unes quantitats (havers reguladors), a les quals s’aplica un percentatge d’acord amb els anys treballats, el qual oscil·la entre l’1,24% (un any) i el 100% (35 o més).

En qualsevol cas, es reconeix la continuïtat en l’activitat professional a partir dels 65 anys a través d’un percentatge addicional per cada any complet de serveis efectius a l’Estat, amb un 2% addicional per als qui tinguin fins a 25 anys treballats, un 2,75% entre 25 i 37 anys, i un 4% a partir de 37 anys.

Funcionari jubilat a Espanya

Jubilació anticipada

Com s’ha dit més amunt, els funcionaris de Classes Passives es poden jubilar de manera anticipada en complir els 60 anys, demostrant-ne almenys 30 de cotització i un període mínim de cotització en serveis a l’Estat de 15 anys. Si calgués completar aquests 30 anys amb cotitzacions d’altres règims, es requerirà, quan la jubilació sigui posterior a l’1 de gener de 2011, que els últims cinc anys de serveis computables per determinar la pensió de jubilació s’hagin cobert en el Règim de Classes Passives de l’Estat. En aquest cas, no s’aplica cap coeficient reductor de la pensió, de manera que la quantia depèn dels anys cotitzats, del cos i de la categoria professional.

Pel que fa als funcionaris del Règim General que desitgin una jubilació anticipada, en realitat, tenen els mateixos drets i obligacions que la resta de treballadors, per la qual cosa l’edat d’accés no pot ser inferior en 2 anys a l’establerta amb caràcter general, cal estar donat d’alta com a cotitzador a la Seguretat Social i tenir almenys 35 anys de cotització, amb, almenys, 2 inclosos dins dels 15 anteriors al fet causant. La quantia de la pensió es calcula aplicant un percentatge per cada trimestre o fracció trimestral en què s’anticipi l’accés a la pensió, respecte a l’edat ordinària, percentatge que varia en funció del període de cotització acreditat.

Jubilació parcial

Tal com passa en altres col·lectius, els funcionaris es poden acollir a la jubilació parcial, entesa com aquella que s’inicia després d’haver complert els 60 anys, se simultanieja amb un contracte de treball a temps parcial i està o no vinculada amb un contracte de relleu formalitzat amb un treballador en situació d’atur o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada.

En els casos de les comunitats autònomes, ajuntaments o Administracions locals, per poder accedir a la jubilació parcial cal que hi hagi un conveni o un acord sindical amb aquesta finalitat. Si no n’hi ha, l’autorització o denegació de la jubilació parcial serà general per a tot el personal d’una determinada Administració pública.

Els funcionaris poden optar a la jubilació parcial sempre que hagin complert l’edat que, en cada cas, sigui aplicable i posseeixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació, alhora que la seva jornada de treball es reduirà entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 50%, sense que sigui necessària la formalització simultània d’un contracte de relleu.

¿Tienes alguna duda?
r
Ramon Fornols Puigoriol

soc treballador laboral de la generalitat de Catalunya desde l any 1992, al 1 d
e maig del 2021 cumplire 65 anys, però voldria continuar treballant com fins ara.
Em poden obligar a retirar-me, o puc continuar trebellant al lloc de treball que tinc ara?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo