Per què ens hauríem d’acollir a la jubilació flexible

És, possiblement, l’aneguet lleig entre les diferents opcions de jubilació que hi ha a Espanya, ja que amb prou feines unes 3.500 persones hi estan actualment acollides, fet que demostra, possiblement, el desconeixement que hi ha sobre aquesta figura.

A grans trets, permet compatibilitzar el cobrament d’una pensió amb un contracte a temps parcial, mitjançant una reducció de jornada que cal situar en una forquilla d’entre el 25% i el 50%, o, el que és el mateix, el jubilat ha de dur a terme una jornada d’entre el 75% i el 50% d’una jornada de treball a temps complet.

Després de sol·licitar-la, cosa que cal fer un cop l’interessat ja estigui legalment jubilat, la persona continuarà cobrant la seva pensió, però amb una menysvaloració en la seva quantia, en una proporció inversa a la reducció de la jornada de treball que realitza. Poden optar a la jubilació flexible tots els treballadors dels diferents règims de la Seguretat Social, llevat dels funcionaris civils de l’Estat, els de les Forces Armades i el personal al servei de l’Administració de Justícia.

La pensió de jubilació flexible és incompatible amb altres pensions d’incapacitat permanent que puguin correspondre segons l’activitat desenvolupada i amb posterioritat al reconeixement de la pensió de jubilació. En canvi, sí que és compatible amb les prestacions d’incapacitat temporal o de maternitat, derivades de l’activitat efectuada a temps parcial.

Com es calcula la seva quantia

En tot cas, el jubilat continuarà cotitzant a la Seguretat Social per la feina que dugui a terme durant tot el període en què s’aculli a la jubilació flexible, per la qual cosa tot el que tributi s’afegirà posteriorment al seu historial de cotització per calcular (i millorar) la nova quantia de la seva pensió, prenent com a base:

  • Identificar la base reguladora resultant de sumar les cotitzacions realitzades durant la jubilació flexible, aplicant les regles vigents en el moment del cessament de l’activitat, llevat que l’aplicació del que s’estableix en aquesta regla doni com a resultat una reducció de l’import de la base reguladora anterior.
  • Les cotitzacions que s’han efectuat després de la minoració de l’import de la pensió de jubilació, i que donaran lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora, en funció del nou període de cotització acreditat.
  • En el cas de defunció del treballador, per calcular les prestacions per mort i supervivència, els beneficiaris poden optar perquè es calculin des de la situació d’actiu del causant o des de la situació de pensionista. En aquest cas, es prendrà com a base reguladora la que va servir per a la determinació de la pensió de jubilació i s’aplicaran les revaloracions produïdes des del moment en què es va determinar la corresponent base reguladora.

Diferències respecte a la jubilació parcial

La jubilació parcial és la que s’inicia després de complir els 60 anys (abans d’accedir a cap prestació), simultaniejant un contracte de treball a temps parcial, que pot ser o no de relleu. En el cas de la flexible, és un cop causada la jubilació quan es permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb un contracte a temps parcial.

Per determinar-ne la quantia, en el cas de la parcial s’aplica el percentatge de reducció de jornada a l’import de la pensió corresponent, segons els anys de cotització del treballador. Aquest import no pot ser inferior a la quantia que resulti d’aplicar aquest mateix percentatge a l’import de la pensió mínima vigent en cada moment per als jubilats més grans de 65 anys. En tot cas, no s’apliquen coeficients reductors a la pensió.

Com s’ha pogut veure, en la flexible, la quantia que s’ha de percebre es redueix en proporció inversa a la reducció de la jornada de treball respecte a un treballador a temps complet que sigui comparable. Hi ha una minoració de la pensió des del dia en què s’inicia la realització de l’activitat.

El que sí que comparteixen aquestes dues modalitats de jubilació és que, quan el treballador decideixi jubilar-se a temps complet, passarà a percebre el 100% de la pensió a què té dret, la qual, igualment, serà objecte de revaloració.

La segona gran diferència rau en els requisits per sol·licitar-les. Pel que fa a la parcial, es distingeix entre els treballadors que tenen un contracte de relleu i els que no. En el primer cas, n’hi ha prou amb complir els 60 en el cas dels mutualistes o 62 anys i 8 mesos, amb una reducció de jornada d’entre el 25 i el 75% del temps complet, i acreditar, almenys, sis anys d’antiguitat a l’empresa i un període mínim de cotització de 33 anys. Si no hi ha contracte de relleu, cal esperar a complir l’edat ordinària, tot i que es pot disposar d’un contracte a temps parcial o complet, amb reducció de jornada d’entre el 25 i el 75% del temps complet, i acreditant sis anys o més d’antiguitat a la companyia i un període mínim de cotització de 33 anys.

Pel que fa a la jubilació flexible, la persona ha d’haver accedit amb anterioritat a la jubilació i disposar després d’un contracte a temps parcial. El límit de reducció de jornada se situa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo