Guia completa sobre la jubilació a Espanya per a estrangers

La jubilació a Espanya per a estrangers dependrà de si el país d’on procedeixes té acords bilaterals o no amb Espanya. A més, hi ha certs requisits necessaris per poder accedir a les pensions de jubilació. Si vols saber com funciona la Seguretat Social per a un estranger, no et preocupis: tot seguit aclarirem tots els teus dubtes.

Quins són els requisits de la jubilació a Espanya per a estrangers?

Per tenir dret a la jubilació mínima a Espanya, el requisit fonamental és que hagis cotitzat 15 anys a la Seguretat Social. I per poder accedir a la completa, caldrà que hagis treballat a Espanya, cotitzant, durant 35 anys i sis mesos. A més, el període en què ho hagis fet també és important: almenys dos d’aquests anys treballats hauran d’haver estat en els 15 anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

Tingues en compte que, de cara al 2027, els anys mínims cotitzats per accedir a la pensió mínima passaran a ser-ne 25, i no únicament 15. A l’hora de parlar de pensions, també s’hi inclouen els treballadors autònoms estrangers, que prèviament hauran d’haver estat inscrits a la Seguretat Social i haver cotitzat el mateix període de temps. En qualsevol cas, recorda que hi ha certes situacions que no es tenen en compte i segueixen comptant com a cotització: per exemple, el període d’atur o la baixa per maternitat.

Acords de pensions a Espanya per a estrangers

Espanya ha dut a terme acords per a la jubilació amb diferents països, de manera que qui tingui aquesta nacionalitat podrà optar més fàcilment que la resta d’estrangers a una pensió de jubilació a Espanya. En el cas de la Unió Europea (UE) és fins i tot més fàcil, perquè les cotitzacions en altres estats membres es consideraran a l’hora de calcular la quantia de la pensió espanyola. Pel que fa a països no europeus, passa el mateix a Austràlia, Canadà, Andorra, Argentina, Cap Verd, Japó, Ucraïna, Filipines, EUA, Rússia, Tunísia, Corea del Sud i la major part de Llatinoamèrica.

En definitiva, si pertanys a la UE o a algun dels països que tenen acords bilaterals amb Espanya, n’hi ha prou que hagis complert les cotitzacions necessàries al teu país d’origen per poder optar a la jubilació a Espanya. L’únic requisit extra serà que almenys un any hagi estat cotitzat a Espanya. En alguns casos, transferir la pensió de jubilació a Espanya fins i tot pot oferir certs avantatges fiscals.

Alguns exemples de com funciona la jubilació a Espanya per a estrangers

  • Per percebre la pensió suïssa a Espanya hauràs de tenir la nacionalitat espanyola o suïssa i residir a Espanya. A més, el trasllat i la residència hauran de ser acreditats, i també hauràs d’indicar la data en què oficialment comencis a residir a Espanya. Caldrà que abonis una quota mensual, acordada per part del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social de manera anual, ja que en cas de no fer-ho s’extingirà aquesta pensió.
  • En el cas de la jubilació argentina a Espanya, cal partir de l’acord bilateral existent. Es tracta del Conveni Internacional sobre Seguretat Social, una de les particularitats del qual és que cada país abonarà al beneficiari les prestacions que corresponguin de manera directa, independentment, en aquest cas, de si la residència efectiva se situa a Espanya o a l’Argentina. El Govern espanyol, així mateix, comprovarà si els jubilats argentins a Espanya tenen dret a la pensió. Així, si ets argentí i et vols jubilar a Espanya, necessitaràs un període mínim de 15 anys de cotització, dels quals, dos hauran d’haver tingut lloc dins dels quinze anys previs al moment en què hagis tingut dret a la pensió.
  • La pensió de Veneçuela a Espanya tindrà en compte els períodes de cotització que has complert tant a Espanya com a Veneçuela, independentment de si la residència es troba en un país o a l’altre. En aquest sentit, portar cotitzacions de Veneçuela a Espanya no suposarà un canvi en la procedència de la percepció; és a dir, cada país abonarà als pensionats de Veneçuela a Espanya directament la seva part de la pensió.

Quines ajudes poden rebre els estrangers residents a Espanya?

D’acord amb la Llei d’Estrangeria, si tens residència legal a Espanya tens els mateixos drets que els espanyols a rebre les prestacions i ajudes de la Seguretat Social, així com les dels serveis socials. Complint aquest requisit, la situació a l’hora de rebre aquestes ajudes serà la mateixa que la dels nacionals, i aquestes es concediran en funció de la teva economia personal i familiar, sense tenir en compte la teva nacionalitat. Aquests drets dels estrangers a Espanya es consideren bàsics i fonamentals.

En el cas dels immigrants en situació irregular, tenen dret a les prestacions i serveis bàsics que estan a disposició de tota la població, sense tenir en compte la seva nacionalitat o atributs socials. Com a immigrant sense residència legal, et pots empadronar igualment en un municipi, si bé els requisits per fer-ho poden variar, ja que són competències pròpies dels ens locals. Això no obstant, l’avantatge és que, en certes comunitats autònomes, l’empadronament obre l’accés a algunes ajudes econòmiques.

La Seguretat Social per als estrangers a Espanya

A l’hora d’enumerar quines ajudes reben els immigrants a Espanya, destaca la sanitat universal. I, tot i que efectivament existeix, la realitat pràctica de la seguretat social per a estrangers és que no en tots els casos es té dret a l’assistència gratuïta o a disposar de targeta sanitària, particularment en els casos dels qui es troben en situació irregular.

Les ajudes per a estrangers residents a Espanya de manera legal sí que són més àmplies. I, per la seva banda, els membres de la Unió Europea només hauran de presentar la targeta sanitària europea per ser atesos com qualsevol ciutadà espanyol.

En conclusió, la jubilació a Espanya per a estrangers té particularitats pròpies depenent del país de procedència. Cal tenir en compte els acords bilaterals existents, així com els anys de cotització i el període mínim de residència a Espanya. Això no obstant, la seguretat social per a estrangers a Espanya sempre oferirà una sèrie de drets mínims, sigui quina sigui la situació del sol·licitant.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo