Tot sobre la jubilació anticipada de la policia local

A Espanya, l’edat ordinària de jubilació es pot reduir en aquelles activitats professionals que siguin de naturalesa perillosa, tòxica o amb alts índexs de morbiditat o mortalitat. És el cas, per exemple, de bombers, miners i treballadors ferroviaris, entre moltes altres professions. I, des del 2 de gener de 2019, els cossos de policia local van passar a engrossir la llista de la jubilació anticipada per raó de grup o activitat professional.

En aquesta data va entrar en vigor el Reial Decret 1449/2018, que permet als policies locals jubilar-se anticipadament sense que se’ls apliqui a la pensió els coeficients reductors de caràcter general. Consisteix, per tant, en la reducció de l’edat ordinària de jubilació.

Com funciona la jubilació anticipada de la policia local?

Aquesta reducció de l’edat ordinària de jubilació varia en funció de cada cas, ja que s’aplica un coeficient reductor del 0,20 per any treballat com a policia local. Això vol dir que, depenent del cas concret del professional, el resultat del càlcul podria variar considerablement. Ara bé, en tots aquests casos, l’edat de jubilació que resulti d’aplicar els coeficients reductors no pot ser inferior a 52 anys.

Així, el període de temps en què es vegi reduïda l’edat de jubilació es computarà com a cotitzat, a l’efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l’import de la pensió.

Requisits per accedir a la jubilació anticipada

Com passa en qualsevol de les modalitats, per accedir a la pensió de jubilació anticipada de la policia local hi ha uns requisits mínims que tots els professionals han de complir sense excepció:

 • Estar en situació d’alta o assimilada d’alta a la Seguretat Social.
 • Haver cotitzat com a policia local un mínim de 15 anys per poder aplicar el coeficient reductor.*
 • Haver complert l’edat de 5 anys inferior a l’edat ordinària de jubilació.
 • O 6 anys inferior a aquesta edat, en cas d’acreditar el període mínim d’activitat efectiva i cotització establert per a cada any, sense incloure-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries.

*Es descomptaran totes les faltes a la feina, a excepció de:

 1. Faltes per motiu d’incapacitat temporal per malaltia comuna o professional, o accident, sigui o no de treball.
 2. Faltes per motiu de la suspensió de la prestació de serveis per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.
 3. Els permisos i llicències retribuïts, gaudits en virtut de les disposicions corresponents.

Període mínim de cotització

El període mínim de cotització de la jubilació anticipada per als membres de la policia local també està subjecte a un sistema transitori. En aquest sentit, els anys d’activitat efectiva i cotització aniran augmentant fins als 37 anys de cara al 2027:

 • 2019: 35 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia local.
 • 2020, 2021, 2022: 36 anys de cotització efectiva com a policia local.
 • 2023, 2024, 2025, 2026: 36 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia local.
 • 2027: 37 anys d’activitat i cotització efectiva com a policia local.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo