Els beneficis de la jubilació activa

Cada vegada és més freqüent que les persones arribin a l’edat de poder jubilar-se en un bon estat de salut i en les condicions físiques i emocionals adequades per voler continuar treballant per voluntat pròpia. De fet, amb l’augment de l’esperança de vida al llarg de les darreres dècades, molts gaudeixen de més temps vivint com a jubilats que, per exemple, com a adolescents, de manera que han de buscar tota mena d’activitats per omplir la seva jornada, com ara viatjar, donar curs a les seves inquietuds, incrementar la seva presència en actes socials o, per què no, treballant.

Si volen continuar duent a terme un exercici professional, al llarg dels darrers anys s’han anat introduint algunes novetats legislatives a Espanya que incentiven la continuïtat laboral de les persones que així ho desitgin mentre, paral·lelament, es contribueix, d’aquesta manera, a millorar la sostenibilitat del sistema de pensions.

Des del punt de vista formal, dins d’aquesta definició està inclosa la modalitat de jubilació que es coneix com a envelliment actiu i que, a grans trets, implica compatibilitzar la prestació contributiva que es rebi amb una o més feines a temps parcial o complet, per compte propi o d’altri, a partir dels requisits següents:

  • Haver complert l’edat ordinària de jubilació, segons el cas específic de cada treballador. Actualment, el llindar general el marquen aquells que es jubilin als 65 anys amb, almenys, 37 cotitzats, o, en cas contrari, que ho facin amb 65 anys i 10 mesos.
  • El percentatge que s’aplica a la base reguladora per determinar la quantia de la pensió ha d’arribar al 100%. D’aquesta manera, només poden exercir la jubilació activa aquelles persones que hagin cotitzat els anys suficients per optar a la pensió màxima segons les regles aplicables, cosa que, el 2020, s’aconsegueix a partir dels 36 anys de cotització.
Treballadora gaudint de la jubilació activa a l'oficina

Quantia que s’ha de percebre

La quantia de la pensió en la jubilació activa, mentre la persona romangui en la seva ocupació parcial o total, és equivalent al 50% de l’import resultant en el reconeixement inicial, aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública. La pensió es va revalorant cada any, d’acord amb les taules que preveu la llei, i sempre es manté aquest 50% de pensió.

Els pensionistes que triïn la jubilació activa no poden sol·licitar el complement a mínims mentre es compatibilitzi pensió i feina, excepte en el cas dels que hi accedeixin com a treballadors autònoms i contractin un treballador per dur a terme aquesta activitat. En aquest cas, poden compatibilitzar l’exercici d’aquesta tasca amb el 100% de la seva pensió. També està previst que es pugui compatibilitzar el 100% de la pensió si es realitzen activitats de creació artística mitjançant les quals es percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual.

En qualsevol cas, tant treballadors com empresaris cotitzen per aquestes activitats a la Seguretat Social, si bé es tracta d’una cotització reduïda per incapacitat temporal i per contingències professionals. A aquesta cotització s’hi suma una cotització de solidaritat del 8%, que, en el cas específic dels empleats per compte d’altri, es distribueix entre empresari i treballador, de manera que el 6% va a càrrec de l’empresari i el 2% de l’empleat.

Altres alternatives

Cal destacar que la legislació espanyola preveu altres possibilitats, a més de la jubilació activa, com per exemple:

  • Poder compatibilitzar el cobrament complet de la pensió per jubilació amb una activitat laboral per compte propi si els ingressos anuals no excedeixen el Salari Mínim Interprofessional (SMI).
  • Acollir-se a la jubilació flexible, que permet compatibilitzar la pensió amb una feina a temps parcial, tot i que la pensió es veurà reduïda de manera proporcional a la jornada en què es treballa.
  • Optar per la jubilació parcial, que és una fórmula pensada per als treballadors que arriben a un acord amb l’empresa en la qual estaven col·laborant per modificar el seu contracte a un a temps parcial, amb la qual cosa es redueix la seva jornada i s’accedeix de manera parcial a la jubilació. La seva pensió es veurà reduïda en una proporció semblant a la de la jubilació flexible.
  • La jubilació anticipada, per mitjà de la qual, alguns treballadors que compleixen els requisits exigits per la normativa, és possible que accedeixin a la jubilació abans de l’edat ordinària que els correspon. Es pot donar per cessament involuntari o per cessament voluntari. Tots els elements relacionats amb la jubilació els regula la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo