Deduccions fiscals en la declaració de la renda

La campanya de declaració de la renda sobre l’exercici 2018 ja està en marxa. Convé tenir en compte totes les deduccions a què es pot tenir dret i verificar si s’apliquen en la declaració tots els beneficis fiscals.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

És possible reduir la base imposable general aplicant aquestes reduccions:

 • Reducció per tributació conjunta.

 • Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

 • Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat.

 • Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

 • Reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments.

 • Reduccions per aportacions a mutualitats de previsió social d’esportistes professionals.

Les noves deduccions en la declaració de la renda 2018

Les principals novetats en matèria de deduccions en la declaració de la renda 2018 són les següents:

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Amb efecte des de l’1 de gener de 2018, els contribuents es podran deduir el 30% (amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20%) de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits. La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la base màxima anterior era de 50.000 euros anuals) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions i participacions subscrites.

Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

S’eleva el percentatge de la deducció al 60% (amb anterioritat el percentatge era el 50%).

Deducció per maternitat

S’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que hi tingui dret satisfaci despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

Des del 5 de juliol de 2018, s’incrementa l’import de la deducció en fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial.

També s’inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, fins a 1.200 euros anuals.

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu

Nova deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents els restants membres de la unitat familiar dels quals resideixin en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, la qual cosa els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant aquesta deducció s’equipara la quota a pagar a la que hauria estat suportada en el cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya.

Modificació de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals

S’incorporen noves obligacions als productors que s’acullin a aquest incentiu fiscal, les quals es poden consultar a l’AEAT.

A més, també pots aplicar deduccions generals en la renda en els capítols següents:

Plans de pensions i similars

Les aportacions i contribucions als següents sistemes de previsió social també redueixen la base imposable general:

 • Plans de pensions.

 • Mutualitats de previsió social.

 • Plans de previsió assegurats.

 • Plans de previsió social empresarial.

 • Primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència. Des de l’exercici 2013 també donen dret a reducció les contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència.

El límit fiscal conjunt de reducció per aportacions i contribucions és el següent:

 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.

 • 8.000 euros anuals. A més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa.

A més de les reduccions anteriors, els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en una quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir de la base imposable general les aportacions efectuades als sistemes de previsió abans esmentats dels quals sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals, sense que aquesta reducció pugui generar una base liquidable negativa.

Cal recordar que aquest any el Govern ha donat llum verda a l’opció de poder rescatar el pla de pensions amb total normalitat al cap de 10 anys, sense esperar a la jubilació ni trobar-se en altres supòsits que permeten el rescat anticipat. El rescat al cap de 10 anys es permetrà, això sí, només per a l’estalvi acumulat fins al 31 de desembre de 2014, de manera que començarà a ser efectiu el 2025. El que s’aporti a partir del 2015 només es podrà rescatar quan hagin passat 10 anys.

Compra d’habitatge

La deducció per la compra d’habitatge habitual va quedar eliminada definitivament per als qui compressin casa seva a partir del 2013. De tota manera, continua vigent per a aquells que van comprar el seu habitatge abans d’aquesta data i continuen pagant hipoteca. En aquest cas, es podran deduir en la seva declaració de la renda el 15% del que han pagat, amb un límit de 9.040 euros. És a dir, la rebaixa màxima en la quota de l’IRPF serà de 1.356 euros.

Pagaments en espècie

Si el contribuent va pactar pagaments en espècie amb l’empresa, es poden aplicar també deduccions. Conceptes com el xec transport, el xec restaurant, l’assegurança mèdica i les despeses de guarderia, els pot assumir l’empresa a favor de l’empleat, al qual se li descomptarà del sou i això farà possible que pagui menys rendes del treball.

Si l’empresa contracta una assegurança mèdica per al treballador, aquest pot estendre la cobertura al seu cònjuge i fills i beneficiar-se d’una exempció de 500 euros per cada persona assegurada, 1.500 euros per als membres discapacitats de la família.

També és important saber que si el vehicle d’empresa és energèticament eficient és possible beneficiar-se d’una reducció del 30% en aquesta retribució en espècie.

Aquest tipus de salari no podrà ser mai superior al 30% del total del salari i, a més, el salari en diners no podrà ser mai inferior al salari mínim interprofessional.

Donatius a les ONG

Els donatius a ONG també tenen un benefici fiscal. Donen dret a la deducció els donatius, donacions i aportacions efectuats pel contribuent a qualsevol entitat amb la forma jurídica de Fundació o Associació. El contribuent es podrà deduir de la quota íntegra de la seva declaració de la renda el 75% sobre els primers 150 euros donats, tenint en compte el total aportat a una o diverses ONG. La part que excedeixi aquests 150 euros gaudeix d’una deducció del 30%. I en el cas que el contribuent hagi fet una aportació igual o superior a la dels dos anys anteriors a una mateixa ONG, aquest percentatge puja del 30% al 35%, de manera que es premia la fidelitat en el temps dels donatius. Aquest benefici fiscal té un límit i el contribuent no es podrà deduir per donatius més del 10% de la base liquidable. Pel que excedeixi no es podrà aplicar la deducció.

El contribuent que dugui a terme donatius o donacions a les següents entitats també es podrà deduir en la seva declaració:

 • Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

 • Delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.

 • Federacions esportives espanyoles i Autonòmiques.

 • El Comitè Olímpic Espanyol i el Paralímpic.

 • Federacions i associacions sense ànim de lucre de les entitats anteriors.

 • L’Estat. Les Comunitats Autònomes.

 • Les Entitats Locals.

 • Els Organismes autònoms de l’Estat i les anàlogues de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

 • Les universitats i col·legis majors públics.

 • L’Institut Cervantes.

 • El Ramon Llull i la resta d’institucions amb objectius semblants amb llengua oficial pròpia.

 • Els Organismes Públics d’Investigació que depenguin de l’Administració General de l’Estat.

 • L’Obra Pia dels Sants Llocs.

 • Els consorcis Casa d’Amèrica, d’Àsia.

 • L’Institut Europeu de la Casa de la Mediterrània i el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

 • Fundacions d’entitats religioses inscrites en el Registre d’Entitats Religioses sense fins lucratius, així com les entitats de l’Església Catòlica que compleixin els requisits recollits en els articles IV i V de l’Acord sobre Afers Econòmics.

 • L’Institut d’Espanya i les Reials Acadèmies que integra i les anàlogues a les Comunitats Autònomes. Museus com el del Prado i el Reina Sofia.

Canvis en la situació familiar i personal

Un fill a càrrec és un menor de 25 anys que conviu amb els pares i que no té rendes superiors a 8.000 euros, o bé és més gran de 25 anys amb una minusvalidesa superior al 33%.

Amb el primer fill, el mínim personal i familiar puja a 2.400 euros; en el cas del segon, s’incrementa fins als 2.700 euros; amb el tercer –família nombrosa de primera categoria–, 4.000 euros, i a partir del quart, 4.500 euros. A més, fins que el menor compleixi els 3 anys, a aquestes quantitats cal sumar-hi 800 euros addicionals. Les mares treballadores poden rebre 1.200 euros anuals fins que el nen compleixi tres anys, una ajuda que es pot cobrar de cop o en 100 euros mensuals.

Qui té l’obligació de fer la declaració de la renda?

Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte:

 • Si guanyes menys de 22.000 € anuals. Has de tenir en compte que en el cas que tinguis més d’un pagador i els teus ingressos anuals hagin estat inferiors a 22.000 euros no hauràs de declarar, sempre que la suma dels diners que hagis cobrat de la resta de pagadors no sigui superior a 1.500 euros anuals.

 • Si cobres pensions o algun tipus de prestació que no superi els 22.000 euros tampoc no estàs obligat a fer la declaració, sempre que els rendiments del treball que has percebut hagin estat: pensions de règims públics de la Seguretat Social; prestacions de mutualitats generals de funcionaris, col·legis d’orfes o altres entitats similars; prestacions derivades de plans de pensions; prestacions percebudes d’una assegurança que hagis contractat amb una mutualitat de previsió social; prestacions de plans de previsió social empresarial; prestacions de jubilació o invalidesa que hagis percebut d’un contracte d’assegurança col·lectiva, o prestacions de plans de previsió assegurats o d’assegurances de dependència. Això no obstant, hi ha una excepció: si el teu salari durant el 2013 es va situar entre 11.200 euros i 22.000 euros, estàs obligat a fer la declaració de la renda en tres casos: si havent tingut diferents pagadors, la suma dels diners que has cobrat del segon i successius supera els 1.500 € anuals; si cobres pensions compensatòries de la teva parella o anualitats per aliments que no estiguin exemptes d’IRPF, o si el teu pagador no efectua cap retenció sobre el teu sou.

 • Si els teus ingressos es deuen únicament a rendiments de capital mobiliari o de guanys patrimonials no estàs obligat a fer la declaració de la renda, només si la suma de totes dues quantitats no sobrepassa els 1.600 euros i tots dos rendiments han estat subjectes a retenció.

Fins quan puc presentar la meva declaració de la renda?

Aquestes són les principals dates de la campanya de la renda del 2018:

 • 1 d’abril: Inici de sol·licituds de cita prèvia amb l’Agència Tributària.

 • 2 d’abril: Es pot començar a presentar online la declaració de la Renda 2018.

 • 14 de maig: Data en què es pot començar a anar presencialment a les oficines de l’Agència Tributària per presentar la declaració de la Renda 2018.

 • 26 de juny: Finalitza el termini per presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.

 • 1 de juliol: Expira el termini per presentar la declaració de la renda.

Més informació:

Tot el que han de saber els autònoms a l’hora de presentar la declaració de la renda

Set claus per fer la declaració de la renda si tens un pla de pensions, un PIES o una AIELT

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo