Contingències comunes: què són i com es calculen

Com bé saps, tots els treballadors a Espanya hem de cotitzar a la Seguretat Social. En el cas dels empleats, és l’empresa la que fa aquesta aportació en major mesura. També és obligatòria per a autònoms i treballadors per compte propi (els que han de fer front per si mateixos a aquest pagament), així com per als treballadors en règims especials.

A cada nòmina (o en el pagament d’autònoms) s’aprecia que hi ha diverses cotitzacions que responen a les diferents cobertures per les quals cobra l’Estat, com és la formació o el subsidi per desocupació. Avui ens aturarem en unes en concret: les contingències comunes, que, sens dubte, són les més destacades de totes.

Què significa el concepte “base de cotització per contingències comunes” de la teva nòmina

Com dèiem, la cotització per contingències comunes és la més quantiosa de totes les que et trobaràs a la nòmina. Hi ha moltes persones que, quan reben el seu primer salari, es pregunten on van aquests diners. Moltes altres no tenen en compte totes les cotitzacions i, a l’hora de cobrar, noten al compte bancari que és força menys del que havien pensat en un primer moment.

Aquests diners que es “queda” la Seguretat Social es dirigeix a un fons que cobrirà aquells moments en què el treballador no pot treballar per algun motiu (excepte un accident a la feina o una malaltia que s’hagi desenvolupat per realitzar aquest treball). També es cobreix l’assistència mèdica, tant per al treballador com per a la seva família.

Dit d’una altra manera, les contingències comunes són:

  • Les baixes laborals per accident o malaltia externa a la feina. També la incapacitat permanent (el treballador no podrà desenvolupar més la feina que feia), la permanent absoluta (quan ja no pot treballar en res) o la gran invalidesa.
  • La jubilació, així com les pensions d’orfandat, viduïtat, la d’auxili per defunció i altres pensions relacionades amb la mort del treballador.
  • La protecció sanitària a tot el nucli familiar, en el qual s’inclou la mèdica, la farmacèutica i altres prestacions sanitàries.
  • La prestació per maternitat i paternitat. També estan inclosos els permisos per risc durant l’embaràs i els dies de lactància natural.

Com veus, hi ha una relació estreta entre les contingències comunes i la Seguretat Social i les seves pensions.

La diferència entre contingències comunes i professionals

A més de les que ens ocupen en aquest article, a la nòmina també veuràs un altre apartat de cotitzacions destinat a cobrir les contingències professionals. No les hem de confondre, ja que les contingències comunes i professionals tenen finalitats diferents. Aquestes últimes cobreixen les despeses sanitàries i farmacèutiques, així com les derivades d’aquestes, sempre que l’origen de la incapacitat per treballar sigui laboral. És a dir, sempre que hi hagi un accident a la feina o una malaltia derivada de les funcions pròpies del lloc laboral.

Com es calcula la base de cotització per contingències comunes

Potser t’hauràs adonat que no a totes les teves nòmines pagues el mateix en concepte de base de contingències comunes. Això es deu al fet que la base de cotització per contingències comunes és diferent per a cada tram salarial.

Per poder calcular-la cal:

  • Sumar tots els conceptes del salari. Les excepcions són els complements extrasalarials, com ara les dietes o els quilòmetres, entre d’altres, i les hores extraordinàries.
  • Afegir a aquesta suma la part proporcional de les pagues extres* (encara que no es cobrin prorratejades).
  • El resultat caldrà multiplicar-lo per 0,047 (ja que és el 4,47 % del salari brut). Aquí tenim l’import de la nostra cotització per contingències comunes.

Com ja hauràs vist, quan cobres la paga extra reps més diners que la nòmina normal. Això és perquè com que has cotitzat cada mes, ja no cal fer-hi aquests descomptes.

Si la quantitat que resulta d’aquesta suma és inferior al que estableix el conveni per al lloc de treball que es desenvolupa, s’aplicarà la base de cotització mínima. Si supera el màxim que estableix la Llei s’aplica la base màxima de cotització.

Cal tenir en compte que sempre s’ha d’aplicar la base mínima de cotització, sigui quin sigui el tipus de contracte (indefinit, temporal o per obra i servei), llevat que sigui a temps parcial. En aquest cas s’aplicarà en proporció de les hores que s’estableixin en el contracte.

Exemple de càlcul de base de cotització

La millor manera d’entendre-ho és fer-ho amb un exemple. Suposarem que la Maria cobra un salari base de 1000 euros. A més, a la seva nòmina, se suma un plus de dietes de 50 euros, les comissions per objectius amb un import de 350 euros i per les hores extres que ha treballat aquest mes cobra 150 euros. La paga extra la té prorratejada.

Bé, doncs, el seu salari brut aquest mes ascendeix a 1550 euros.

Per calcular la base de cotització, com hem indicat abans, hem de treure del brut les hores extra (150 euros) i les dietes (50 euros). Ara hem d’obtenir el 4,7 % d’aquesta xifra. L’operació completa és (1550 – 50 – 150) x 0,047 = 63,45 euros. Aquesta és la quantitat que se li descomptarà del salari brut a la Maria com a base de cotització per contingències comunes.

Les cotitzacions per contingències comunes, una assegurança per al present i el futur

Com pots veure, les cotitzacions per contingències comunes són molt importants. Encara que t’empipi veure com no reps aquest salari mes a mes, has de pensar que aportant-lo estàs posant les bases per a la teva tranquil·litat.

Aquests diners són teus, i abans o després, els acabaràs rebent. Quan et quedis embarassada o hagis de ser pare, si emmalalteixes i no pots treballar o en el moment en què t’arribi la jubilació.

Esperem haver-te ajudat a entendre-ho i a aclarir els conceptes als quals tots ens enfrontem cada dia. Ara et proposem un exercici. Busca la teva nòmina i comprova que el que t’hem explicat de les contingències comunes és com hi ve representat. Si tens algun dubte, et convidem a fer-nos-el arribar.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo