Claus del simulador de l’ingrés mínim vital

El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, fixa les bases perquè qualsevol ciutadà que resideixi a Espanya en situació vulnerable pugui percebre de l’Estat una ajuda econòmica mensual o renda mínima, que oscil·la entre 462 i 1.015 euros al mes, en funció de la seva situació econòmica o familiar.

El primer que cal destacar és que l’ingrés mínim vital és un dret, equivalent a les pensions no contributives, de manera que no té límits, més enllà dels derivats del simulador de situacions que poden emmarcar la quantia i que et presentem en aquest apunt.

Aquesta ajuda és compatible amb altres prestacions, fins i tot amb nòmines, pensions o prestacions addicionals, sempre que els beneficiaris no sobrepassin determinats límits d’ingressos, que marca precisament la renda mínima mensual que s’ha de percebre, i que són diferents per a cada situació dels demandants de l’ingrés mínim vital.

Això no obstant, la quantitat d’opcions possibles per determinar la quantia, o els tràmits per obtenir aquest ingrés mínim vital, fan que calgui preveure una gran varietat d’escenaris, que tenen a veure no solament amb els ingressos mensuals o la seva variació en el temps, sinó amb els de la unitat familiar (els ingressos sumats del o la demandant de l’ingrés mínim vital i el o la seva cònjuge), o els fills que convisquin amb ells i la seva situació.

Per ajudar a entendre les possibles situacions en què es poden trobar les persones que requereixin accedir a aquesta renda mínima, el Govern posa a la disposició dels ciutadans aquest simulador, el qual, a través de preguntes successives, permet saber si es té dret a la prestació i en quina quantia. A partir d’aquest simulador de l’ingrés mínim vital, plantegem la següent taula de perfils de ciutadans amb dret a percebre’l:

EDATUNITAT DE CONVIVÈNCIARESIDÈNCIA LEGALRENDA MENSUAL I PATRIMONIQUANTIA IMV
Entre 23 i 65 anysSense fills. Amb cònjuge o parella de fet o familiars de fins a segon grau de qualsevol dels dos, tres o quatre adults.Més d’un any ininterromput a Espanya i més d’un any vivint de manera continuada amb la unitat de convivència (que també ha de complir aquests requisits)Si són dos adults, menys de 600,91 euros al mes i de 23.684,64 euros de patrimoni (excloent-ne l’habitatge habitual). Si en són tres, menys de 741,89 euros al mes i menys de 30.451,68 euros de patrimoni. Si en són quatre, menys de 882,87 euros al mes i menys de 37.218,72 euros de patrimoni. Cap d’ells és administrador d’una societat mercantil en actiu.Si són dos adults, la diferència entre 610,91 euros i els ingressos que percebi la unitat de convivència al mes. Si són tres adults, la diferència entre 751,89 euros al mes i els ingressos mensuals. Si són quatre adults, la diferència entre 892,87 euros i els ingressos mensuals.
2 adults i un nen. L’altre adult és el o la cònjuge o parella de fet o familiars de fins a segon grau de qualsevol dels dos.Ingressos mensuals inferiors a 741,89 euros. Patrimoni inferior a 30.451,68 euros. Cap d’ells és administrador d’una societat mercantil en actiu.La diferència entre 751,89 euros al mes i els ingressos mensuals
2 adults i 2 nens o 3 adults i 1 nenIngressos mensuals inferiors a 882,87 euros. Patrimoni inferior a 37.218,72 euros. Cap d’ells és administrador d’una societat mercantil en actiu.La diferència entre 892,87 euros al mes i els ingressos mensuals
2 adults i 3 o més nens, 3 adults i 2 o més nens, o 4 adults i 1 nenIngressos mensuals inferiors a 1.023,85 euros. Patrimoni inferior a 43.985,76 euros. Cap d’ells és administrador d’una societat mercantil en actiu.La diferència entre 1.033,85 euros al mes i els ingressos mensuals
Família monoparental amb 1, 2, 3, 4 o més menors a càrrecAmb un menor, renda inferior a 704,30 euros al mes i patrimoni inferior a 23.684,64 euros (sense comptar l’habitatge familiar). Amb dos menors, renda inferior a 845,28 euros al mes i patrimoni inferior a 30.451,68 euros. Amb tres menors, renda inferior a 986,26 euros al mes i patrimoni inferior a 37.218,72 euros. Amb quatre o més menors a càrrec, renda inferior a 1.127,2 euros al mes i patrimoni inferior a 37.218,72 euros. No és administrador o administradora d’una societat mercantil en actiu.Amb un menor, la diferència entre 714,30 euros al mes i els ingressos mensuals. Amb dos menors, la diferència entre 855,28 euros i els ingressos mensuals. Amb tres menors, la diferència entre 996,26 euros i els ingressos mensuals. Amb quatre o més menors, la diferència entre 1.137,24 euros i els ingressos mensuals.
Menor de 23 anys emancipatAmb fills que convisquin amb el sol·licitantMenys de 704,30 euros d’ingrés al mes i menys de 23.684,64 euros de patrimoniDiferència entre 714,30 euros i els ingressos que es percebin al mes
Més gran de 65 anysAmb tots els convivents més grans de 65 anysSense pensió de jubilació, incapacitat o invalidesa
Més de 30 anys i menys de 65 anysSolter/a i vius sol/a o amb companys/es de pis no familiarsMés d’un any ininterromput a Espanya vivint fora del domicili dels progenitors o tutorsSense pensió de jubilació, incapacitat o invalidesa. Patrimoni inferior a 16.917,60 euros (sense incloure-hi l’habitatge habitual). No és administrador d’una societat mercantil en actiu. Ingressos mensuals inferiors a 459,93 euros.Diferència entre 469,93 euros i els ingressos que es percebin al mes
Més de 22 anysVíctima de violència de gènere, tràfic i explotació sexual que viu sol/a, amb companys/es de pis no familiars, o en una residència social o sanitàriaMés d’un any ininterromput vivint fora del domicili dels progenitors o tutors (encara que no hagi estat a Espanya)Sense pensió de jubilació, incapacitat o invalidesa. Patrimoni inferior a 16.917,60 euros (sense incloure-hi l’habitatge habitual). No és administrador d’una societat mercantil en actiu. Ingressos mensuals inferiors a 459,93 euros.Diferència entre 469,93 euros i els ingressos que es percebin al mes
Més de 18 anysVíctima de violència de gènere, tràfic i explotació sexual amb fills o menors a càrrec (monoparental)Més d’un any ininterromput a la mateixa unitat de convivència (amb fills o menors a càrrec), encara que no hagi residit a EspanyaSense pensió de jubilació, incapacitat o invalidesa. Patrimoni de totes les persones que conformen la unitat de convivència inferior a 23.684 euros (sense incloure-hi l’habitatge habitual) si es conviu amb un menor, de 30.451,68 si es conviu amb dos menors, i de 37.218,72 euros si es conviu amb tres menors. No és administrador d’una societat mercantil en actiu. Ingressos mensuals inferiors a 704,30 euros si es conviu amb un menor, de 845,28 euros si es conviu amb dos menors, o de 996,26 euros si es conviu amb tres.Amb un menor, diferència entre 704,30 euros i els ingressos que es percebin al mes. Amb dos menors a càrrec, diferència entre 855,28 euros i els ingressos que es percebin al mes. Amb tres menors, la diferència entre 996,26 euros i els ingressos que es percebin al mes.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo