Avís legal

VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances (en endavant, “VidaCaixa“), és la titular del lloc web www.tuproyectodevida.es, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest Blog (en endavant, “el Lloc Web”).

Condicions generals d’accés i ús

1. Accés i utilització del lloc web

1.1. Accés al Lloc Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització del lloc web de VidaCaixa, i té per objecte facilitar als usuaris informació relativa a les activitats, productes i serveis d’aquesta entitat relacionats amb el sector de l’assegurança, els plans de pensions i els plans de previsió, així com proporcionar articles i notícies sobre la jubilació, qualitat de vida, la salut o altres temes que li puguin resultar d’interès a l’usuari (en endavant, el “Lloc Web”).

L’accés al Lloc Web comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, pel que li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús del mateix. Si no accepta les presents condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Així mateix, VidaCaixa posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d’Accés i Ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc Web.

1.2. Utilització del Lloc Web

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, i es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes i serveis que conté en el mateix, amb total subjecció a la normativa que sigui d’aplicació.

2. Contractació de productes i serveis

2.1. Contractació a través de Caixabank, SA

La contractació dels productes i serveis de VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles en aquest Lloc Web (en endavant, “els Productes i Serveis”) es realitzarà a través de la mediació de Caixabank, SA, en la seva qualitat d’operador de banca- assegurances de VidaCaixa. Per a això, l’usuari ha de disposar dels sistemes identificatius i de signatura que Caixabank, SA exigeixi en cada cas.

2.2. Condicions de la contractació de productes i serveis

La contractació dels Productes i Serveis requerirà, com a condició essencial, la prèvia subscripció de les condicions contractuals del producte o servei que correspongui.

L’Usuari queda informat i accepta que les informacions contingudes en el Lloc Web sobre la formalització dels Productes o Serveis no impliquen oferta o inici d’una relació de negoci amb VidaCaixa, sinó que es requerirà en qualsevol cas el compliment dels requisits que en cadascun d’aquests documents contractuals s’estableixi de conformitat amb la normativa aplicable.

3. Responsabilitat de VidaCaixa respecte a la informació continguda al Lloc Web

3.1. Funcionament del Lloc Web

VidaCaixa realitza els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, VidaCaixa no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L’usuari accepta l’anterior i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través del lloc web o contracti els Productes o Serveis. En aquest sentit, VidaCaixa posa a disposició dels usuaris unes recomanacions per incrementar la seva seguretat en la navegació per internet.

3.2. Modificacions en la informació del lloc web

VidaCaixa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

3.3. Ús de la informació continguda en el Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web, al bloc de VidaCaixa, com l’ús que pugui fer de qualsevol informació continguda en els mateixos, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels Productes i Serveis que VidaCaixa posa a la seva disposició, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En conseqüència, VidaCaixa no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web.

Així mateix, VidaCaixa manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques, així com a la informació a la qual pugui accedir en relació amb els Productes o Serveis té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualssevol danys o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de la utilització per part de l’usuari d’aquesta informació subministrada. En particular, VidaCaixa deixa constància expressa que aquesta informació no constitueix una opinió tècnica emesa d’acord amb totes les dades rellevants requerides.

Addicionalment, VidaCaixa no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc Web.

4. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que VidaCaixa pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc web.

5. Política de participació en el blog

5.1. En participar en el blog de VidaCaixa allotjat en el Lloc Web, l’usuari serà l’únic responsable dels missatges que difongui a través dels mateixos. VidaCaixa no es fa responsable davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se en relació amb qualsevol comentari que haguessis pogut difondre a través del Lloc Web.

Per tal de mantenir un entorn agradable per a tots els usuaris, hem elaborat aquesta política de participació en el bloc que l’usuari haurà d’observar i complir si vol participar-hi.

5.2. Tenim dret a publicar els comentaris que l’usuari enviï, si bé no estem obligats a fer-ho. Reservat el dret a no publicar o eliminar comentaris que:

(i) Siguin difamatoris, injuriosos, falsos, enganyosos, infundats o no provats; insultants, amenaçadores o grollers, obscens, sexualment explícits, racistes, provocadors, sexistes, homòfobs o discriminatoris o censurables per qualsevol altre motiu. Això inclou les paraules que continguin asteriscs, nombres o altres caràcters en substitució d’algunes de les seves lletres.

(ii) No s’estimen relacionats amb la temàtica del bloc o del Lloc Web.

(iii) Incloguin informació de contacte i / o dades personals com, per exemple, números de telèfon, adreces postals o de correu electrònic, comptes bancaris, entre altres.

(iv) promocionin productes o serveis de tercers.

(v) Pugui considerar-se que representen l’ús de sistemes de missatgeria electrònica per enviar correu brossa de forma indiscriminada (spam).

(vi) Resultin d’alguna manera il·legals i / o justifiquin o fomentin activitats il·legals o no compleixin amb la totalitat de la regulació establerta en aquestes Condicions generals d’accés i ús o en qualsevol altra política d’ús del lloc web de VidaCaixa.

(vii) Vulnerin, directament o indirectament, drets de VidaCaixa o de tercers, incloent-hi la violació de drets de propietat industrial i intel·lectual, secrets comercials, saber fer, així com el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

(viii) Pretengui suplantar la identitat d’un altre usuari o pretenguin fer-se passar per altres persones (“compta fake“).

(ix) Incloguin enllaços a altres pàgines web i / o procedeixin d’un nom d’usuari el contingut infringeixi la present política de participació i / o qualsevol altra política referent al blog o al Lloc Web.

5.3. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris en tot moment. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic del bloc.

VidaCaixa podrà reproduir, modificar o difondre els missatges publicats al blog en els termes i utilitzant els mitjans que estimi més convenients, sense que per això li correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.4. No som en cap cas responsable del publicat al blog ni garantim la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon al remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut. No garantim la disponibilitat ni continuïtat del bloc, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo sense previ avís, en qualsevol moment.

5.5. En el cas que l’usuari considera que està sent afectat per actuacions il·legals o contràries a aquesta política, o detecti un mal ús del Bloc fet per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de VidaCaixa a través del correu electrònic blog@vidacaixa.es , indicant en la referència de l’assumpte “moderació del blog”, perquè puguem adoptar les mesures que considerem més adequades.

En tot cas, l’usuari mantindrà indemne a VidaCaixa davant de qualsevol reclamació que pogués presentar un altre usuari pels missatges que hagués difós al blog, o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització del bloc.

6. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (Links)

VidaCaixa no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a llocs web, ni la seva existència implica que avalin, promocionin, garanteixin o recomanin els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de VidaCaixa.

7. Tractament de dades de caràcter personal de l’usuari del lloc web

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la resta de legislació aplicable, VidaCaixa l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals VidaCaixa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licituds o participació en el bloc de VidaCaixa (en endavant, “el Lloc Web”), seran recollides en un fitxer el responsable del qual és VidaCaixa.

Les seves dades de caràcter personal seran tractades en cada cas de conformitat amb la finalitat que va motivar la seva recollida, incloent-hi aquells tractaments que siguin necessaris com a l’efecte de permetre la seva navegació en el Lloc Web, donar resposta a les seves consultes o sol·licituds, donar-se d’alta en una font RSS, participar en el bloc de VidaCaixa i, en cas que així ho sol·liciti i / o ens autoritzi expressament, per remetre-li comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents. Així mateix, en el supòsit que vostè contracti algun dels nostres Productes o Serveis, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis contractats i mantenir la relació contractual.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades a Barcelona, ​​C / Juan Gris, 2-8, 08014 Barcelona (Espanya), en els termes establerts a la LOPD. Per a la seva major comoditat, pot remetre la petició i documentació corresponent a través de la seva Oficina de Caixabank, SA En tots els casos, per exercir els drets esmentats haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor.

La no emplenament o emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin podria suposar que VidaCaixa no pugui atendre la seva sol·licitud d’informació o de contractació. Així mateix, li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals, a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Per a la seva major comoditat, pot fer-ho a través de la seva Oficina de Caixabank, SA

8. Comunicacions comercials

Com que VidaCaixa té intenció de remetre als usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) i altra legislació aplicable, en cas que així ho sol·liciti i / o ens autoritzi expressament, li remetrem comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, de caràcter general relativa als productes i serveis de VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles al Lloc Web (en endavant, “els Productes i Serveis”).

Si Vostè no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, sigui quin sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través de la seva Oficina de Caixabank, SA, mitjançant el telèfon 900.100.279, o bé per mitjà del següent formulari.

La seva acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposa la LSSI.

9. Mesures de seguretat

VidaCaixa l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu la LOPD i normativa de desenvolupament.

10. Utilització de cookies

La pàgina d’entrada al Lloc Web té instal·lades aplicacions de seguiment (cookies) que permeten al nostre sistema recordar les seves preferències, així com rebre informació analítica sobre la seva visita al Lloc Web. Per a més informació sobre les cookies que utilitzem, si us plau, visita la política de cookies de VidaCaixa.

11. RSS

El sistema RSS (Rich Site Summary / Really Simple Syndication) li permet rebre la informació publicada al Lloc Web, de manera senzilla i gratuïta, subscrivint a les diferents novetats i seccions del seu interès d’aquest. Per subscriure al canal RSS que desitgi només cal prémer l’enllaç del lloc web corresponent.

12. Propietat Industrial i Intel·lectual

12.1. Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de VidaCaixa, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de VidaCaixa i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

12.2. Tot el programari utilitzat en l’ús i desenvolupament del lloc web és propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

12.3. Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen en el lloc web són titularitat de VidaCaixa i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

12.4. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de VidaCaixa, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

12.5. La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors que figuren en el Lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari diferent de l’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa del lloc web.

12.6. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que es realitzi sense l’autorització de VidaCaixa, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, en cas de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual de VidaCaixa, sancionades per la legislació vigent.

13. Legislació aplicable i jurisdicció

13.1. L’accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

13.2. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-lo en la seva condició de consumidors o usuaris, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre VidaCaixa i els usuaris del lloc web en relació amb les condicions recollides en el present Avís Legal serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).