Com fer la declaració de la renda si ets autònom?

Els treballadors autònoms també han de presentar la declaració de la renda en el termini marcat per l’Agència Tributària, que en la campanya per l’exercici fiscal de 2019 comença l’1 d’abril i acaba el 30 de juny de 2020.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Pel simple fet d’estar donat d’alta com a treballador autònom –i si s’han facturat més de 500 euros anuals, que sol ser l’habitual– ja s’està obligat a retre comptes amb Hisenda.

És molt recomanable per a tots els autònoms fer una lectura calmada i detinguda de totes les dades que apareixen a la declaració, especialment si al llarg de l’exercici s’ha produït algun tipus de canvi en la situació laboral que serà rellevant a la declaració de la renda. En aquest sentit, s’aconsella tenir a mà els IRPF d’anys anteriors amb la finalitat de poder comprovar la informació i detectar aquells canvis que poden ser beneficiosos per als interessos del mateix contribuent.

Els autònoms han de tenir en compte també l’anomenada estimació directa, una fórmula per determinar el benefici obtingut durant un exercici fiscal, que es basa en la diferència entre els ingressos i les despeses fiscalment deduïbles. Per aquesta raó convé guardar les factures i completar els llibres de factures emeses i rebudes.

Els autònoms tenen també l’opció de tributar per mòduls, que són els que marca la normativa en funció dels paràmetres de l’activitat del professional per calcular els rendiments nets. Només aquelles persones que estiguin enquadrades en l’estimació directa podran computar ingressos i deduir-se despeses.

Els límits d’exclusió del sistema es mantenen per aquesta campanya de la manera següent:

 • Quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros

 • Quan la facturació a altres empresaris o professionals superi els 125.000 euros.

 • Quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros.

Consells per rebaixar la factura fiscal per a un autònom

Alguns consells per rebaixar la factura fiscal en la declaració d’un treballador per compte propi:

 • Amortitzar la hipoteca, si el contribuent encara pot aplicar-se la deducció per adquisició d’habitatge habitual

 • Augmentar les aportacions a un pla de pensions fins a un màxim de 8.000 euros per reduir la base imposable. Convé recordar en aquest punt els trams de l’IRPF:

– De 0 a 12.450 € – 19%

– De 12.451 a 20.200 € – 24%

– De 20.201 a 35.200 € – 30%

– De 35.201 a 60.000 € – 37%

– Més de 60.001 € – 45%

Com fer la declaració de la renda si ets autònom?

Els autònoms, com els treballadors per compte d’altri, tenen un esborrany per presentar l’IRPF. És possible fer-ho online, a través de la web o l’app de l’Agència Tributària.

 • App: en funcionament des de l’inici de la campanya per a la consulta de les dades fiscals i l’estat de la declaració. No permet modificacions respecte a l’esborrany, per la qual cosa està reservada a les declaracions més senzilles, les d’uns 4,8 milions de contribuents. Per a la resta cal visitar Renda Web.

 • Pla “Li Truquem”. Pla d’atenció telefònica amb cita prèvia per concretar amb Hisenda el dia i l’hora per rebre la trucada. Les cites es concedeixen en franges de 15 minuts des de les 9.00 fins a les 20.30 hores. A la pàgina web de l’Agència Tributària s’informa dels beneficiaris d’aquest servei.

A més, si interessa, com cada any, es pot demanar cita prèvia per poder fer aquest tràmit amb l’Administració, acompanyat d’un funcionari expert en la matèria.

Quins ingressos es computen en la declaració de renda dels autònoms?

 • Ingressos d’explotació: aquells obtinguts per la realització de l’activitat per la qual ens hem donat d’alta al model 037.

 • Altres ingressos: subvencions per al desenvolupament de l’activitat o per finançar l’adquisició de béns o indemnitzacions d’assegurances.

 • Autoconsums de béns i serveis: lliuraments de béns o prestacions de serveis per al titular o la seva família o per a tercers de forma gratuïta.

 • Transmissió d’elements patrimonials: guany obtingut per la venda d’un element vinculat a l’activitat.

Quines despeses es poden deduir de la declaració de renda dels autònoms?

El primer que cal tenir en compte és que a nivell fiscal no totes les despeses són deduïbles. En la campanya de 2020, no obstant això, es manté que els autònoms poden desgravar dietes i allotjament així com un 30% de les despeses d’aigua, electricitat, gas, telèfon o internet, sempre en funció dels metres quadrats de l’espai de treball si coincideix amb el domicili habitual.

Així mateix, els autònoms també poden deduir-se en aquesta campanya les despeses realitzades en el desenvolupament de la seva activitat, sempre que tinguin lloc en establiments de restauració i hostaleria i si s’abonen amb targeta. Quant és possible deduir-se? Els límits són 26,67 euros diaris per àpats (48,08 euros a l’estranger) i 53,34 euros diaris quan es dorm fora de casa (91,35 euros si és a l’estranger).

Altres despeses que també es poden deduir són l’adquisició del domini de la pàgina web de negoci així com les despeses pel seu disseny i les campanyes de promoció publicitària que es duguin a terme en les xarxes socials.

La norma general estableix que les despeses que sí que es poden deduir són:

 • Consums d’explotació: els que es realitzen per dur a terme l’activitat professional.
 • Sous i salaris: aquí es compten tant el propi com el d’altres.
 • Seguretat social: la pròpia i la d’empleats.
 • Altres despeses de personal: aportacions a plans de pensions.
 • Arrendaments i cànons de l’immoble on es realitzi l’activitat.
 • Serveis de professionals independents necessaris per desenvolupar l’activitat.
 • Tributs fiscalment deduïbles (taxa d’escombraries, IBI…).
 • Despeses financeres (despeses bancàries).
 • Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials.
 • Altres despeses fiscalment deduïbles: primes d’assegurança de malaltia que satisfaci el contribuent.
 • Provisions: en l’estimació directa simplificada és possible deduir com a despeses de difícil justificació un 5% de la diferència entre ingressos i despeses, sempre que no superi els 2.000 euros.

Quins documents necessita un autònom per a la seva declaració?

Són fins a vuit els documents que poden presentar-se a la declaració de la renda que realitzi un treballador per compte propi:

 • Els certificats fiscals dels bancs.

 • El DNI del treballador. Si es fa declaració conjunta, també el del / de la cònjuge.

 • Tens un pla de pensions? Doncs hauràs de portar el certificat que justifiqui les aportacions que has realitzat.

 • Els rebuts de la contribució si s’és propietari d’un habitatge o el contracte d’arrendament si es viu de lloguer.

 • Has realitzat la compravenda d’un immoble? En cas afirmatiu, tingues a mà les escriptures per a la teva declaració.

 • Si has aportat diners a entitats de tipus social has de presentar el certificat de donacions.

 • Totes les declaracions trimestrals de l’IVA.

 • El detall d’ingressos i despeses que s’hagin produït al llarg de l’exercici.

Amb tota aquesta informació és possible fer correctament la declaració de la renda si el contribuent és un treballador autònom. En qualsevol cas, si així s’estima convenient, també és possible sol·licitar cita prèvia per rebre assessorament des de l’Agència Tributària.

Més informació:

Declaració de la Renda, prepara’t ja!

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo