Com autocalcular la jubilació

Tots ens hem plantejat alguna vegada calcular quant cobrarem de pensió de jubilació quan arribi el moment, però el més habitual és que poca gent ho quantifiqui realment. Això no obstant, és més senzill del que sembla, sempre que es duguin a terme una sèrie de passos concrets, però posem-nos abans una mica en situació.

Les pensions a Espanya

Per gaudir a Espanya d’una pensió contributiva un cop el treballador s’ha jubilat, hi ha diversos requisits:

 • Haver estat afiliat i haver contribuït econòmicament a la Seguretat Social.
 • Haver assolit l’edat de jubilació, que el 2021 es queda als 65 anys si s’han cotitzat 37 anys i tres mesos o més, o als 66 anys si s’han cotitzat menys de 37 anys i tres mesos.

Intentar conèixer, almenys a grans trets, els tipus de jubilació que hi ha és molt important perquè puguem valorar més endavant quan és possible retirar-se o si compensa posposar aquesta decisió i continuar treballant, encara que sigui de manera parcial, i optar així en un futur a una remuneració més gran.

Tot i que hi ha moltes modalitats de jubilació a Espanya, les que abracen la pràctica totalitat del sistema són:

 • La jubilació ordinària, que s’aconsegueix en complir l’edat legal estipulada (que, el 2021, com ja s’ha dit, està fixada als 65 anys si s’han cotitzat 37 anys i tres mesos o més, o als 66 anys si s’han cotitzat menys de 37 anys i tres mesos). Tot i que la llei marca en 15 anys la cotització mínima per optar a la jubilació ordinària, és possible beneficiar-se’n aplicant l’anomenat coeficient de parcialitat, que serveix per calcular el temps real de cotització i els anys mínims que un treballador necessita per jubilar-se.
 • La jubilació parcial, que té com a condició indispensable haver arribat als 60 anys d’edat, i que és simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculat o no amb un contracte de relleu per a un treballador en situació d’atur, o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada, amb un mínim de 33 anys cotitzats. La reducció de la jornada laboral serà d’un mínim del 25% i un màxim del 50%, sense que calgui la formalització simultània d’un contracte de relleu. També podrà ser del 75% quan el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida, sempre que s’acreditin la resta dels requisits.
 • La jubilació flexible, que neix de la possibilitat de compatibilitzar la pensió de jubilació amb un contracte la modalitat del qual sigui de temps parcial, dins d’uns límits establerts. A diferència de la jubilació parcial, la jubilació flexible es duu a terme un cop el treballador ha complert l’edat necessària i ha fet efectiva la seva jubilació.
 • La jubilació anticipada, que sol venir com a conseqüència del cessament a la feina per una causa que no pugui ser imputable al treballador, o bé per pròpia voluntat de l’interessat, per a la qual s’exigeixen certs requisits. En el primer cas, si el treballador ha estat acomiadat per raons objectives, pot accedir a la jubilació anticipada de fins a quatre anys si n’ha cotitzat un mínim de 33 i ha demanat feina almenys 6 mesos abans de la sol·licitud de jubilació. Si, per contra, vol acollir-s’hi per desig propi, ha de tenir una edat inferior en dos anys a l’edat legal de jubilació, trobar-se en alta laboral i haver cotitzat un mínim de 35 anys a la Seguretat Social, amb almenys 2 d’aquests dins dels 15 anys previs a la sol·licitud de jubilació.

Les pensions mínimes el 2021

El 2021, les pensions mínimes fixades per llei són de:

 • 11.914 euros anuals per a persones amb cònjuge a càrrec (851 euros al mes)
 • 9.164,40 euros anuals si el cònjuge no està al seu càrrec (654,60 euros al mes)
 • 9.655,80 euros anuals si el pensionista no té cònjuge (689,70 euros al mes).

Com es calcula la pensió

Ara que ja estem situats, és moment de fer números. Per calcular la pensió de jubilació, cal tenir en compte les bases de cotització dels últims anys de la vida laboral. El 2021, es tenen en compte els últims 24 anys, és a dir, 288 mesos, si bé per al proper any 2022 caldrà tenir en compte els últims 25 anys. A partir d’aquí, cal dur a terme els passos següents:

 • Sumar totes les bases de cotització d’aquests últims 24 anys. Tot i que es tracta d’una informació que figura en cada nòmina d’un treballador, també és possible consultar-la a l’Informe de Bases de Cotització que se sol·licita a la Seguretat Social. En el cas, per exemple, d’una persona les bases de cotització de la qual hagin estat sempre de 1.000 euros, la suma seria de 288.000 euros.
 • Dividir el resultat anterior pels anys computables de les bases de cotització (això és així perquè les pensions són 14 pagues mensuals a l’any, mentre que les cotitzacions només són 12). El 2021, i aplicat al cas anterior, suposaria dividir 288.000 euros entre 336 mesos (el 2022, seran 350 mesos). El resultat és de 857,14 euros.
 • Aplicar un percentatge d’ajustament d’acord amb els anys cotitzats. Entre el 2020 i el 2022, el període mínim de cotització per cobrar el 100% de la pensió és de 36 anys (a partir del 2023 i fins al 2026 serà de 36 anys i 6 mesos). Si no s’ha arribat a aquests anys, el càlcul s’efectua aplicant un 50% a la base reguladora amb 15 anys cotitzats i afegint-hi un percentatge addicional del mes 1 al mes 106 del 0,21%, i del mes 146 al mes 252 del 0,19%. Segons el cas anterior, si la persona hagués cotitzat 30 anys, cobraria un 50% els primers 15 anys cotitzats i un 36,32% la resta. La pensió final que li quedaria seria de 739,88 euros.

En el cas de la jubilació anticipada, s’hi aplica un coeficient reductor trimestral, de la manera següent:

 • Si s’ha cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos, el coeficient reductor trimestral serà del 2%.
 • Si s’ha cotitzat entre 38 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos, el coeficient reductor trimestral serà de l’1,875%.
 • Si s’ha cotitzat més de 44 anys i 6 mesos, el coeficient reductor trimestral serà de l’1,75%.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo