Aportacions als plans de pensions. Límits i avantatges fiscals

Els plans de pensions són instruments financers d’estalvi a llarg termini orientats a la jubilació. L’inversor duu a terme una sèrie d’aportacions que es transformen al cap del temps en una renda o en un capital en el moment del retir laboral o en casos especials previs a la jubilació, com ara veurem.

Un dels atractius dels plans de pensions rau en els seus avantatges fiscals. Les aportacions, fins a un límit determinat, redueixen la base imposable de l’IRPF i, per tant, rebaixen la factura fiscal en la declaració de la Renda.

Tipus d’aportacions al pla de pensions

Una qüestió bàsica del funcionament dels plans de pensions té a veure amb les aportacions. Els diners estalviats cada cert temps s’incorporen al pla. Així, el capital es va engreixant i es va invertint per generar nous rendiments.

Les aportacions poden ser periòdiques o puntuals. Les primeres permeten tenir una millor planificació. D’aquesta manera estudiem les nostres possibilitats d’estalvi, per exemple, amb aportacions mensuals i, en conseqüència, apartem aquests diners.

Les segones són més irregulars. Així, en el moment en què disposem d’una quantitat sobrant, podem decidir ingressar-la al pla de pensions.

De cara a una millor gestió de l’estalvi i d’acord amb les nostres circumstàncies personals, ens pot convenir més una manera o altra d’aportar.

Haig d’aportar cada mes al pla de pensions?

La resposta és no. Hi ha flexibilitat total pel que fa a les aportacions. Ara bé, es recomana sistematitzar l’estalvi. Per exemple, aportar un percentatge dels ingressos mensuals al pla de pensions és una bona idea per anar estalviant sense adonar-se’n. Així mateix, les aportacions també poden ser extraordinàries i es poden efectuar al llarg de l’any sense establir dates concretes. Fins i tot també es preveu la possibilitat de no aportar res. És a dir, no hi ha una quantitat mínima per aportar al pla de pensions.

Quina és l’aportació màxima a un pla de pensions?

Pel que fa a l’aportació màxima als plans de pensions hi ha dos límits:

● El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.

8.000 euros anuals. A més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa.

Qui pot realitzar aportacions al pla de pensions?

En els plans individuals i associats únicament poden dur a terme aportacions els partícips, sense perjudici del règim especial de les persones amb discapacitat. D’altra banda, en els plans d’ocupació poden efectuar aportacions tant l’empresa o empreses promotores a favor dels seus treballadors com els mateixos partícips treballadors.

Què passa si aporto al pla de pensions del meu cònjuge?

Els contribuents el cònjuge dels quals disposi d’ingressos inferiors a 8.000 euros anuals es poden deduir un màxim de 2.500 euros anuals, sense que aquesta reducció pugui generar una base liquidable negativa.

Què passa si pateixo algun tipus de minusvalidesa?

Les persones amb una minusvalidesa física igual o superior al 65% i psíquica igual o superior al 33% disposen d’un límit anual màxim de 24.250 euros, incloent-hi aportacions de terceres persones, que no podran sobrepassar els 10.000 euros.

Quant desgraven les aportacions al pla de pensions?

En els plans de pensions es desgraven la totalitat de les aportacions anuals realitzades, independentment de si són periòdiques o extraordinàries.

Aquests són els trams d’IRPF:

Base liquidableTipus estatalTipus autonòmicTipus total
Fins a 12.450€9,50%9,50%19%
Següents 7.750 €12%12%24%
Següents 15.000 €15%15%30%
Següents 24.800 €18,5%18,5%37%
A partir de 60.000 €22,5%22,5%45%

Deixar d’aportat i rescatar el pla de pensions

Una cosa són els problemes puntuals, la decisió d’estalviar de manera esporàdica en comptes de fer-ho amb aportacions periòdiques, i una altra és la impossibilitat d’estalviar per alguna circumstància sobrevinguda.

Aquesta circumstància ens pot portar fins i tot a haver de disposar dels diners. Per això està previst el rescat del pla de pensions no solament en cas de jubilació, sinó també en altres supòsits. Si es donen les següents contingències és possible rescatar el pla de pensions abans del retir laboral:

Jubilació.
● Invalidesa.
● Defunció.
● Dependència severa o gran dependència.
● Atur de llarga durada.
● Malaltia greu.
● Execució d’habitatge habitual (desnonament).
● Rescat d’aportacions amb més de 10 anys d’antiguitat (a partir de l’1 de gener de 2025).
● ERTO.
● Afectats per coronavirus.

Hi ha tres maneres de rescatar-lo:

Rescat total en forma de capital.
● Rescat parcial en forma de renda.
● Combinació de tots dos.

Més informació:

Com es declara el pla de pensions en la declaració de la renda?

Nou rescat de plans de pensions per a la situació de la Covid-19

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo